Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

3   Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt. 2005. Kroner
  Alle hushald Aleinebuande under 30 år1 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par2 utan barn, eldste person under 30 år Par2 utan barn, eldste person 30-44 år Par2 utan barn, eldste person 45-66 år Par2 utan barn, eldste person 67 år og over Par2 med barn 0-5 år Par2 med barn 6-17 år Par2 med barn 18 år og eldre Mor/far med barn 0-5 år Mor/far med barn 6-17 år Mor/far med barn 18 år og eldre Fleirfamiliehushald
Yrkesinntekter  357 900  142 300  277 000  211 800 7 900  436 100  606 200  529 400 62 500  605 400  712 400  724 000  140 400  272 800  345 100  474 400
+ Lønsinntekter  322 600  137 600  255 100  189 500 4 700  422 700  569 900  467 500 45 400  554 400  634 900  640 200  134 400  255 200  312 100  420 000
+ Netto næringsinntekter 35 300 4 700 21 900 22 300 3 200 13 300 36 300 61 900 17 100 51 000 77 500 83 800 5 900 17 700 33 000 54 400
                                 
+ Kapitalinntekter 67 400 13 300 25 400 38 500 24 800 17 600 52 500  125 900 76 700 81 600  140 100  142 400 18 500 43 400 49 400 58 400
+ Renteinntekter 4 800  800 1 600 3 800 5 100 1 700 3 200 8 900 10 000 3 500 5 700 8 200 1 100 1 900 4 900 6 000
+ Aksjeutbytte 47 100 11 100 18 000 24 400 11 800 12 200 37 900 84 000 44 800 61 000  108 700  103 000 14 300 35 700 30 800 33 400
+ Realisasjonsgevinstar 11 800 1 200 5 100 8 500 5 600 3 300 9 800 24 000 16 100 13 500 19 400 22 600 2 300 4 400 11 300 14 500
- Realisasjonstap 2 600  200 1 500 2 900  600  700 2 200 5 200 3 600 2 700 4 300 4 400  400 1 100 2 600 2 500
+ Andre kapitalinntekter 6 300  500 2 200 4 700 2 900 1 100 3 800 14 200 9 400 6 300 10 600 13 000 1 200 2 400 5 200 7 100
                                 
+ Overføringar  109 800 26 100 39 400 83 100  179 500 29 000 37 600  112 100  338 600 72 700 74 800  119 000  147 100  100 100  126 400  190 700
                                 
+ Skattepliktige overføringar 91 800 9 600 31 400 77 200  175 700 13 700 31 200  109 200  336 300 27 400 41 100  109 200 66 300 43 200  112 400  159 300
+ Pensjonar frå folketrygda 67 600 6 300 24 500 57 000  137 900 7 400 21 200 67 100  253 800 16 500 29 900 79 500 59 600 34 500 87 800  122 900
+ Tenestepensjonar 19 100  200  800 16 500 37 100  100  900 37 200 80 700 1 200 4 900 21 100 1 100 3 700 17 100 25 700
+ Dagpenger ved arbeidsløyse 4 500 2 500 5 500 3 200 0 5 600 8 400 4 300  700 8 800 5 800 8 100 4 700 4 500 6 800 9 600
+ Andre skattepliktige overføringar  700  600  600  500  600  600  700  600 1 100 1 000  600  500  900  500  600 1 100
                                 
+ Skattefrie overføringar 18 000 16 500 8 000 5 900 3 900 15 400 6 400 2 800 2 300 45 300 33 700 9 800 80 800 56 800 14 000 31 400
+ Barnetrygd 6 700 0  400  100 0  100  400  100 0 22 600 21 800 1 000 28 200 25 800 1 500 9 300
+ Bustøtte  900  400 1 000 1 400 2 300  100  200  100  100  700  300  100 5 600 2 200  800 1 100
+ Studiestipend 3 200 12 500  600 0 0 12 000 2 400  100 0 2 800 4 200 4 300 4 100 5 800 4 400 6 100
+ Sosialhjelp 2 200 3 000 4 900 2 500  300 2 400 2 300  500  300 2 400 1 500 1 700 6 800 4 800 4 000 5 200
+ Grunn- og hjelpestønad 1 300  300  700 1 100 1 200  300  500 1 000 1 500 1 400 2 600 1 600 1 500 2 600 1 700 2 400
+ Kontantstøtte 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 11 200 0 0 8 500 0 0 2 500
+ Eingongsstønad ved fødsel  200 0 0 0 0  200  100 0 0 1 300 0 0 1 900 0 0  800
+ Andre skattefrie overføringar 2 100  200  400  700  100  400  500 1 100  400 3 000 3 300 1 100 24 100 15 600 1 600 4 000
                                 
= Samla inntekt  535 100  181 700  341 700  333 500  212 200  482 600  696 300  767 400  477 900  759 800  927 300  985 500  306 000  416 300  520 800  723 500
                                 
- Utlikna skatt og negative overføringar  125 800 35 000 90 600 82 100 32 500  111 600  185 600  198 300 92 100  180 800  232 300  242 600 33 500 75 200  117 100  161 100
+ Utlikna skatt  122 500 34 300 86 200 78 900 32 400  109 300  179 400  193 800 91 700  175 500  226 300  237 200 32 100 72 300  113 700  156 200
+ Negative overføringar 3 300  700 4 300 3 200  100 2 300 6 200 4 600  400 5 300 6 000 5 400 1 400 3 000 3 400 4 900
                                 
= Inntekt etter skatt  409 300  146 700  251 200  251 400  179 800  371 000  510 700  569 000  385 800  579 000  695 100  742 800  272 500  341 100  403 800  562 400
                                 
- Renteutgifter og bustadinntekter 24 800 7 600 21 100 15 500 3 900 28 900 45 500 26 800 7 800 51 200 45 300 36 000 18 200 27 000 22 400 35 600
+ Renteutgifter 24 900 7 600 21 200 15 600 4 000 29 000 45 700 27 000 7 900 51 400 45 500 36 100 18 200 27 000 22 800 35 700
- Bustadinntekter  100 0  100  200  100  100  200  200  100  100  100  100  100  100  300  100
                                 
= Inntekt etter skatt og renteutgifter/bustadinntekter  384 600  139 100  230 100  235 900  175 900  342 200  465 200  542 200  378 000  527 800  649 700  706 900  254 300  314 100  381 300  526 800
                                 
Talet på hushald 2 107 272  221 008  170 461  227 107  237 410 36 992 49 328  229 387  159 210  223 870  246 947 92 905 28 162 81 647 43 719 59 119
1  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
2  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Standardtegn i tabeller