Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

2   Inntektsrekneskap for hushald1. Gjennomsnitt. 2004 og 2005. Kroner
  Inntekts- og formuesundersøkinga Register
  2004 2004 2005
Yrkesinntekter  331 700  337 900  357 900
+ Lønsinntekter  302 800  310 200  322 600
+ Netto næringsinntekter 28 800 27 700 35 300
       
+ Kapitalinntekter 40 600 43 100 67 400
+ Renteinntekter 4 500 4 400 4 800
+ Aksjeutbytte 29 200 30 000 47 100
+ Realisasjonsgevinstar 5 900 6 000 11 800
- Realisasjonstap 3 000 3 000 2 600
+ Andre kapitalinntekter 3 900 5 700 6 300
       
+ Overføringar  105 700  106 900  109 800
       
+ Skattepliktige overføringar 87 700 88 400 91 800
+ Pensjonar frå folketrygda 64 000 64 700 67 600
+ Tenestepensjonar 18 300 18 100 19 100
+ Dagpengar ved arbeidsløyse 5 000 5 200 4 500
+ Andre skattepliktige overføringar  400  400  700
       
+ Skattefrie overføringar 18 000 18 500 18 000
+ Barnetrygd 6 600 6 800 6 700
+ Bustøtte  800  900  900
+ Studiestipend 3 000 3 300 3 200
+ Sosialhjelp 2 400 2 300 2 200
+ Grunn- og hjelpestønad 1 300 1 400 1 300
+ Kontantstøtte 1 400 1 500 1 400
+ Eingongsstønad ved fødsel  200  200  200
+ Andre skattefrie overføringar 2 200 2 200 2 100
       
= Samla inntekt  478 000  487 900  535 100
       
- Utlikna skatt og negative overføringar  118 700  121 100  125 800
+ Utlikna skatt  115 300  117 700  122 500
+ Negative overføringar 3 400 3 400 3 300
       
= Inntekt etter skatt  359 300  366 800  409 300
       
- Renteutgifter og bustadinntekter 20 800 21 100 24 800
+ Renteutgifter 24 200 24 500 24 900
- Bustadinntekter 3 400 3 400  100
       
= Inntekt etter skatt og renteutgifter/bustadinntekter  338 500  345 700  384 600
       
Talet på hushald 13 131 2 084 951 2 107 272
1  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.

Standardtegn i tabeller