Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

1   Inntektsrekneskap for busette personar i nominelle kroner. 1993-2005. Millionar kroner
  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005
Yrkesinntekter  384 917,3  427 852,9  488 134,6  564 638,6  632 340,0  677 925,0  705 186,5  754 791,6
+ Lønsinntekter  345 282,5  382 775,7  443 304,6  517 916,6  578 613,6  627 282,1  647 254,3  680 274,3
+ Netto næringsinntekter1 39 634,7 45 077,1 44 830,0 46 722,0 53 726,4 50 643,0 57 932,2 74 517,3
                 
+ Kapitalinntekter 31 557,7 30 367,1 43 446,1 55 757,0 49 155,2 84 946,3 90 151,4  142 389,1
+ Renteinntekter 17 436,0 12 028,6 9 038,5 17 221,1 24 225,9 19 804,4 9 417,9 10 276,6
+ Aksjeutbytte 7 339,7 10 667,2 12 886,5 19 132,0 13 239,9 54 495,6 62 582,0 99 347,2
+ Realisasjonsgevinstar 2 710,0 4 505,7 13 069,0 11 547,5 10 214,9 6 653,6 12 596,1 24 824,3
- Realisasjonstap 3 400,0 1 656,8 1 392,4 2 832,7 9 652,0 8 498,0 6 355,0 5 460,9
+ Andre kapitalinntekter 7 472,0 4 822,4 9 844,5 10 689,1 11 126,6 12 490,7 11 910,4 13 401,9
                 
+ Overføringar  125 866,8  132 669,3  144 803,3  165 787,0  187 526,3  216 891,3  229 937,8  238 675,3
                 
+ Skattepliktige overføringar  103 106,7  107 628,1  116 885,7  134 604,7  154 015,9  181 977,5  191 044,1  200 359,7
+ Pensjonar frå folketrygda 71 412,3 75 469,1 83 774,3 98 473,9  110 986,3  131 065,3  140 592,1  148 273,8
+ Tenestepensjonar 17 244,7 19 073,6 22 306,9 26 796,2 31 817,3 36 199,0 38 663,2 41 155,5
+ Dagpengar ved arbeidsløyse 11 798,9 9 960,5 7 284,1 5 387,8 6 538,6 10 868,1 10 868,8 9 484,5
+ Andre skattepliktige overføringar.2 2 650,8 3 124,9 3 520,4 3 946,9 4 673,7 3 845,1  920,0 1 445,9
                 
+ Skattefrie overføringar 22 760,0 25 041,2 27 917,6 31 182,3 33 510,4 34 913,8 38 893,7 38 315,6
+ Barnetrygd 11 314,1 11 641,1 12 959,5 12 910,3 14 767,4 14 493,6 14 144,4 14 233,2
+ Bustøtte  844,0  770,9 1 356,2 1 539,4 1 766,4 2 037,7 1 968,8 1 964,0
+ Studiestipend 2 350,3 3 395,6 3 989,0 4 550,9 4 926,2 5 883,8 6 810,1 6 686,6
+ Forsørgjarfrådrag 1 951,6 1 965,9 1 975,1 1 973,8 . . . .
+ Sosialhjelp 3 644,1 4 046,9 3 913,5 3 754,6 4 244,6 4 794,8 4 883,8 4 770,2
+ Grunn- og hjelpestønad 1 903,1 2 022,7 2 218,7 2 290,3 2 675,3 2 855,0 2 906,4 2 861,6
+ Kontantstøtte . . . 2 339,3 2 973,0 2 945,0 3 083,8 2 905,1
+ Eingångsstønad ved fødsel .  414,6  517,7  472,8  415,1  409,0  414,2  422,7
+ Andre skattefrie overføringar3  752,9  783,5  988,1 1 351,0 1 742,4 1 494,9 4 682,4 4 472,2
                 
= Samla inntekt  542 341,7  590 889,3  676 384,0  786 182,6  869 021,5  979 762,6 1 025 275,7 1 135 856,0
                 
- Utlikna skatt og negative overføringar  129 601,0  148 749,2  175 605,0  201 683,2  226 985,4  240 485,7  253 480,6  266 119,2
+ Utlikna skatt  124 940,6  143 423,9  169 570,9  194 703,2  219 108,1  232 946,5  246 423,0  259 080,1
+ Negative overføringar4 4 660,4 5 325,3 6 034,1 6 980,0 7 877,3 7 539,2 7 057,5 7 039,2
                 
= Inntekt etter skatt  412 740,7  442 140,1  500 779,0  584 499,4  642 036,1  739 276,9  771 795,1  869 736,7
                 
- Renteutgifter og bustadinntekter 48 646,2 34 679,4 29 488,7 46 973,2 59 362,9 59 407,4 44 138,1 52 280,2
+ Renteutgifter 53 332,1 39 998,9 34 962,4 53 045,3 67 858,9 66 722,4 51 207,1 52 540,0
- Bustadinntekter 4 685,9 5 319,5 5 473,7 6 072,1 8 496,0 7 315,0 7 069,0  259,8
                 
= Inntekt etter skatt og renteutgifter/bustadinntekter  364 094,5  407 460,8  471 290,3  537 526,2  582 673,2  679 869,5  727 657,0  817 456,5
                 
Talet på busette 4 324 836 4 369 973 4 417 612 4 478 497 4 524 066 4 577 457 4 606 363 4 640 219
1  Endring i rutiner og reglar for likning av næringsdrivande gjer at næringsinntekta for 2003 ikkje heilt kan sammanliknast andre år. Årsaken er mer nettoføringar. Mellom anna vart jordbruksfradraget trekt frå næringsinntekta før ho vart ført i sjølvmeldinga.
2  Nye reglar for utrekning av barnebidrag vart innført fom. 1. oktober 2003. Motteke barnebidrag vart frå denne datoen skattefri inntekt. Dette kan føre til problemar med å sammenlikne med tidligere år. Frå og med 2004 inneheld denne posten mellom anna introduksjonsstønad for nyankomne innvandrarar.
3  Frå og med 2003 inneheld denne posten ikkje lenger kursstønad og reisepengar til flyktningar. Frå og med 2004 inneheld denne posten motteke barnebidrag underlagt offentlig avtale. Motteke barnebidrag gjennom private avtalar inngår ikkje.
4  Posten inneheld betalt barnebidrag. Nye reglar for utrekning av barnebidrag vart innført fom. 1. oktober 2003. Betalt bidrag kan frå denne dato ikkje lenger trekkast frå inntekta på sjølvmeldinga. Dette kan føre til problemar med sammenlikne med tidligare år. Frå og med 2004 inneheld denne posten betalt barnebidrag underlagt offentlig avtale. Betalt barnebidrag gjennom private avtalar inngår ikkje.

Standardtegn i tabeller