Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

7   Låginntektsgrense for ulike typar hushald (årsinntekt) for ulike avstandar til medianinntekta. Inntekt etter skatt. 2004. Kroner
  OECD-skala EU-skala
  50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Einslege 91 000  109 200  109 600  131 500
         
Einslege forsørgjarar        
Med 1 barn  136 400  163 700  142 500  170 900
Med 2 barn  181 900  218 300  175 300  210 400
Med 3 barn  227 400  272 900  208 200  249 800
         
Par utan barn  154 600  185 600  164 400  197 200
         
Par med barn        
Med 1 barn  200 100  240 100  197 200  236 700
Med 2 barn  245 600  294 700  230 100  276 100
Med 3 barn  291 100  349 300  263 000  315 600
Med 4 barn  336 600  403 900  295 900  355 000

Standardtegn i tabeller