Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

6   Prosentdelen personar i hushald med årleg inntekt etter skatt per forbrukseining under ulike avstandar til medianinntekta. OECD- og EU-skala. 1996-2004. Prosent
  1996 1999 2001 2002 2003 2004
OECD-skala            
50 prosent 4,2 3,8 4,2 4,9 5,2 5,3
60 prosent 9,9 8,4 8,7 9,3 9,4 9,2
             
EU-skala            
50 prosent 6,2 4,9 5,2 6,0 6,2 6,2
60 prosent 12,0 11,1 10,6 11,4 11,4 11,3

Standardtegn i tabeller