Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

3   Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt. 2004. Kroner
  Alle hushald Av dette
  Einslege Par utan barn Par med barn 0-6 år Par med barn 7-19 år Mor/far med barn 0-19 år Hushald med vaksne barn
1. Realkapital i alt  299 200     140 900  405 600  376 200  541 800  191 300  489 900
Faste eigedommar og skog  229 400  118 300  308 200  275 300  395 100  159 800  363 100
Anna produksjonskapital 16 700 5 200 17 400 28 500 41 300 5 800 40 900
Anna konsumkapital 53 000 17 400 80 100 72 400  105 500 25 800 85 800
               
2. Bruttofinanskapital i alt  430 500  220 000  715 800  354 900  618 500  207 400  797 900
Bankinnskot  236 800  156 600  394 300  153 600  248 300 84 700  486 900
Partar i aksjefond 22 700 11 100 38 800 19 000 33 800 9 900 41 100
Obligasjons- og pengemarknadsfond 7 900 5 100 13 300 4 800 10 600 1 600 11 400
Skattepliktig formue i utlandet 7 500 1 000 8 000 32 800 9 200  300 5 800
Verdipapir registrerte i Verdipapirsentralen (VPS) 33 000 14 900 61 100 31 200 53 300 6 000 32 400
Andre verdipapir ikkje registrerte i VPS 63 900 11 200  102 800 68 000  161 500 68 200 81 700
Andre krav 58 700 20 200 97 600 45 600  101 800 36 700  138 700
               
3. Gjeld  596 300  295 300  552 500 1 207 400 1 086 100  617 100  644 200
Av dette studiegjeld 36 000 29 400 31 600 74 200 25 700 31 500 43 200
               
4. Netto finanskapital (2-3) -165 800 -75 300  163 400 -852 500 -467 600 -409 600  153 700
               
5. Nettoformue (1+4)  133 400 65 600  569 000 -476 200 74 300 -218 400  643 500
               
6. Korreksjon for negativ nettoformue  310 200  170 300  241 700  729 000  492 300  377 500  256 200
               
7. Formue  443 500  235 900  810 700  252 800  565 700  159 200  899 700
               
8. Formuesskatt i alt 3 900 1 900 7 500 2 300 5 300 1 400 8 100
Formuesskatt til kommunen 2 700 1 300 5 100 1 500 3 500  900 5 500
Formuesskatt til staten 1 300  500 2 400  700 1 700  500 2 600
               
Prosentdelen hushald  100,0 40,5 24,7 11,6 11,3 5,9 3,9
Talet på observasjonar 13 131 3 083 3 803 1 919 2 433  634  827

Standardtegn i tabeller