Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

2   Inntekt etter skatt for hushald1, etter hushaldstype. 1990-2004. Indeks for faste prisar. 1990=100
  Median2 Indeks, faste prisar. 1990=100. Deflatert med konsumprisindeksen
  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Alle hushald  100 99 96 99  110  115  120  124  124  129
                     
Av dette                    
Einslege                    
Under 45 år  100  106 99  104  111  118  119  121  119  120
45-64 år  100  101  103  110  116  122  127  130  130  136
65 år og over  100  106 99  108  118  124  131  135  138  142
                     
Par utan barn. Alder til eldste person                    
Under 45 år  100  110  102  107  119  124  130  132  132  129
45-64 år  100  107  106  107  119  122  124  132  132  136
65 år og over  100  110  108  108  118  128  133  141  147  151
                     
Par med barn. Alder til yngste barn                    
Små barn, 0-6 år  100  108  108  112  119  126  129  135  136  136
Store barn, 7-17 år  100  107  106  111  120  126  130  135  136  137
Vaksne barn  100  105  107  112  121  127  132  136  133  135
                     
Einslege forsørgjarar                    
Mor/far med barn 0-17 år  100  104  105  111  124  124  133  133  136  136
Mor/far med vaksne barn  100  101  101  101  108  122  121  125  123  125
                     
Talet på observasjonar 5 447 7 138 11 330 12 678 13 033 11 543 25 453 20 731 15 073 12 809
1  Studentar er utelatne.
2  Rekna om til 2004-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen

Standardtegn i tabeller