Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

1   Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt. 2004. Kroner
  Alle hushald Av dette
  Einslege Par utan barn Par med barn 0-6 år Par med barn 7-19 år Mor/far med barn 0-19 år Hushald med vaksne barn
Yrkesinntekt  331 700      143 600  353 000  578 600  672 500  220 700  530 700
+Løn  302 800  131 700  322 600  534 600  606 000  210 400  471 700
+Netto næringsinntekt 28 800 11 900 30 300 44 100 66 500 10 300 59 000
               
+Kapitalinntekt 40 600 10 700 74 700 57 500 65 000 13 100 63 300
+Brutto renteinntekt 4 500 2 700 7 700 2 800 4 800 1 700 10 600
+Aksjeutbytte 29 200 4 600 57 600 42 400 48 900 12 100 43 800
+Realisasjonsgevinstar 5 900 3 300 8 700 11 400 7 300  600 4 300
-Realisasjonstap 3 000 1 400 5 200 3 800 4 100 2 400 2 000
+Andre kapitalinntekter 3 900 1 400 6 000 4 600 8 200 1 100 6 600
               
+Overføringar  105 700 85 200  160 400 70 800 71 400  112 200  138 800
               
+Skattepliktige overføringar 87 700 76 900  155 900 25 500 39 900 50 500  130 200
+Pensjonar frå folketrygda 64 000 59 900  108 000 14 600 28 500 41 100 98 800
+Tenestepensjon 18 300 13 700 43 000 1 200 5 100 4 300 20 100
+Arbeidsløysetrygd 5 000 3 000 4 200 9 400 6 000 5 000 11 000
+Andre skattepliktige overføringar  400  300  700  300  300  100  300
               
+Skattefrie overføringar 18 000 8 300 4 500 45 400 31 500 61 700 8 500
+Barnetrygd 6 600  100  200 23 000 19 600 24 900  300
+Bustøtte  800 1 300  100  600  300 3 000  200
+Stipend 3 000 2 900 1 900 2 900 4 100 5 200 2 700
+Sosialhjelp 2 400 3 000  700 3 000 1 400 5 200 2 100
+Kontantstøtte 1 400 0 0 9 900 0 2 700 0
+Andre skattefrie overføringar1 3 700 1 000 1 700 6 000 6 200 20 700 3 300
               
=Samla inntekt  478 000  239 500  588 100  707 000  809 000  346 000  732 800
               
-Sum utlikna skatt og negative overføringar  118 700 56 300  146 300  175 600  222 200 61 400  190 100
+Utlikna skatt  115 300 54 200  143 100  170 600  216 200 57 900  186 000
+Negative overføringar2 3 400 2 100 3 200 5 000 6 000 3 400 4 100
               
=Inntekt etter skatt  359 300  183 200  441 800  531 400  586 800  284 600  542 700
               
-Renteutgift og bustadsinntekt 20 800 10 100 16 800 46 500 37 900 24 300 22 500
+Renteutgifter 24 200 11 600 21 600 50 400 43 900 26 700 27 700
-Bustadinntekter 3 400 1 600 4 800 4 000 6 000 2 400 5 200
               
=Inntekt etter skatt og renteutgift/bustadinntekt  338 500  173 100  425 000  484 900  548 900  260 300  520 200
               
Prosentdel hushald  100,0 40,5 24,7 11,6 11,3 5,9 3,9
Talet på observasjonar 13 131 3 083 3 803 1 919 2 433  634  827
1  Andre skattefrie overføringar vil her vere skattefrie utbetalingar som til dømes grunn- og hjelpestønad, eingongsstønad ved fødsel, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og underhaldsbidrag administrert av det offentlege.
2  Negative overføringar vil her vere pliktig underhaldsbidrag administrert av det offentlege og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.

Standardtegn i tabeller