Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

8   Gjeld for hushald, etter hushaldstype. 1990-2002. Indeks for faste prisar. 1990=100
  Gjennomsnitt1 Indeks, faste prisar. 1990=100. Deflatert med konsumprisindeksen
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Alle hushald  373 900 98 96 95 90 96 98  101  104  110  116  124  133
                           
Av dette                          
Einslege                          
Under 45 år  279 500  105  103 98 80 82 91 87 86 98  103  112  120
45-64 år  169 100 74  103  105  136  125  145  138  137  140  151  168  175
65 år og over 26 600 82  141  145  149  172  164  186  205  214  218  248  272
                           
Par utan ugifte heimebuande barn. Alder til eldste person                          
Under 45 år  586 600  102 93 87 82 92 97  111  102  118  119  140  137
45-64 år  461 700 94 83 89 85  102 91 93 99  102  108  107  124
65 år og over 85 600 81 97 84  109  114  117  156  131  151  139  140  129
                           
Par med barn                          
Små barn, 0-6 år  747 800  103 93 92 91 93 97  101  105  109  120  130  141
Store barn, 7-19 år  726 600 93 92 97 90 96 97 98  103  110  114  115  122
Vaksne barn  489 100  105  114  101  111  102  106  108  113  113  125  143  141
                           
Einslege forsørgjarar                          
Mor/far med barn 0-19 år  299 400 96  113  100  102  122  121  128  138  132  148  154  167
Mor/far med vaksne barn  265 600  104  121  102  119  114  115  114  112  121  147  166  179
                           
Talet på observasjonar 6 046  8 072  8 104  3 522  12 799  10 127  14 110  14 679  14 521  9 964  12 919  28 379  22 870
1  Rekna om til 2002-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen.

Standardtegn i tabeller