Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

7   Formuesrekneskap for hushald, etter alder til hovudinntektstakaren. Gjennomsnitt. 2002. Kr
  Alle hushald Alder til hovudinntektstakaren
     - 24 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 66 år 67 - 79 år 80 år og over
1. Realkapital i alt  302 000 44 900  193 000  334 900  444 700  437 100  280 300  146 600
Faste eigedommar og skog  236 400 34 100  143 300  254 300  337 500  346 200  239 000  140 000
Annan produksjonskapital 17 300 2 800 12 800 24 900 30 900 21 700 5 900  200
Annan konsumkapital 48 300 8 000 36 900 55 700 76 300 69 100 35 400 6 300
                 
2. Bruttofinanskapital i alt  363 700 57 300  152 500  268 800  501 100  587 300  516 700  382 200
Bankinnskot  205 800 41 500 89 900  133 100  211 700  310 300  376 000  327 000
Partar i aksjefond 13 400 1 900 4 900 12 400 16 000 21 900 20 800 12 100
Obligasjons- og pengemarknadsfond 9 100 1 500 1 800 6 300 12 000 11 400 19 300 12 600
Skattepliktig formue i utlandet 4 300  200 1 100 3 800 7 000 7 200 6 500  800
Verdipapir registrerte i Verdipapirsentralen (VPS) 21 600 1 300 7 500 19 600 27 300 39 000 32 200 13 900
Andre verdipapir ikkje registrerte i VPS 65 500 6 800 32 400 58 900  157 700 98 900 22 800 1 700
Andre krav 44 100 4 200 14 800 34 500 69 300 98 600 38 900 14 200
                 
3. Gjeld  495 500  193 500  697 400  762 600  675 200  387 000 93 200 47 600
Av dette studiegjeld 33 200 54 800 93 000 35 900 16 800 7 600  600  100
                 
4. Nettofinanskapital (2-3) -131 800 -136 200 -544 900 -493 900 -174 100  200 300  423 500  334 600
                 
5. Nettoformue (1+4)  170 200 -91 300 -351 900 -159 000  270 600  637 400  703 800  481 200
                 
6. Korreksjon for negativ nettoformue  240 400  130 700  450 800  392 000  264 900  110 200 15 500 7 600
                 
7. Formue  410 600 39 400 98 900  233 000  535 400  747 600  719 200  488 700
                 
8. Formuesskatt i alt 3 500  200  700 2 000 4 800 6 700 6 200 3 800
Formuesskatt til kommunen 2 400  100  500 1 300 3 300 4 600 4 300 2 700
Formuesskatt til staten 1 100  100  200  600 1 600 2 100 1 900 1 100
                 
Prosentdelen hushald  100,0 7,2 19,3 19,4 18,0 16,0 12,8 7,3
Talet på observasjonar 22 870 1 140 3 815 4 808 5 384 4 141 2 395 1 187

Standardtegn i tabeller