Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

6   Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt. 2002. Kr
  Alle hushald Av dette
  Einslege Par utan barn Par med barn 0-6 år Par med barn 7-19 år Mor/far med barn 0-19 år Hushald med vaksne barn
1. Realkapital i alt  302 000  135 000  414 600  396 700  560 400  193 900  516 400
Faste eigedommar og skog  236 400  113 800  325 800  298 800  418 100  165 300  384 100
Annan produksjonskapital 17 300 4 000 17 500 29 600 45 500 5 700 52 000
Annan konsumkapital 48 300 17 300 71 200 68 300 96 700 23 000 80 300
               
2. Bruttofinanskapital i alt  363 700  195 000  603 500  281 500  595 500  126 400  606 100
Bankinnskot  205 800  143 100  337 600  134 400  237 000 77 900  360 100
Partar i aksjefond 13 400 9 000 21 200 11 900 18 200 6 100 16 200
Obligasjons- og pengemarknadsfond 9 100 6 900 13 400 4 500 13 600 4 000 10 000
Skattepliktig formue i utlandet 4 300  800 8 100 4 700 8 200 1 200 9 900
Verdipapir registrerte i Verdipapirsentralen (VPS) 21 600 10 100 39 700 19 400 34 500 7 100 25 000
Andre verdipapir ikkje registrerte i VPS 65 500 12 300 94 200 70 100  214 600 17 700 88 400
Andre krav 44 100 12 800 89 400 36 400 69 400 12 400 96 500
               
3. Gjeld  495 500  241 400  444 300 1 054 200  888 100  501 100  611 200
Av dette studiegjeld 33 200 25 300 27 800 70 200 24 000 28 300 49 600
               
4. Nettofinanskapital (2-3) -131 800 -46 400  159 300 -772 700 -292 600 -374 700 -5 000
               
5. Nettoformue (1+4)  170 200 88 700  573 800 -376 100  267 700 -180 700  511 300
               
6. Korreksjon for negativ nettoformue  240 400  134 200  183 500  588 900  354 900  276 500  230 000
               
7. Formue  410 600  222 900  757 400  212 800  622 600 95 700  741 300
               
8. Formuesskatt i alt 3 500 1 700 6 900 1 800 5 700  700 6 300
Formuesskatt til kommunen 2 400 1 200 4 700 1 200 3 800  500 4 400
Formuesskatt til staten 1 100  500 2 200  600 1 900  200 2 000
               
Prosentdelen hushald  100,0 41,3 23,1 11,9 11,1 6,2 4,3
Talet på observasjonar 22 870 5 393 6 296 3 433 4 276 1 108 1 712

Standardtegn i tabeller