Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

3   Inntekt etter skatt for hushald, etter hushaldstype. 1990-2002. Indeks for faste prisar. 1990=100
  Median1 Indeks, faste prisar. 1990=100. Deflatert med konsumprisindeksen
  1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Alle hushald  225 100 99 96 98 99  102  109  114  115  119  122
                       
Av dette                      
Einslege                      
Under 45 år  150 600  100 92 90  100 97  105  109  110  109  111
45-64 år  145 900  101  103  109  110  113  116  121  122  127  130
65 år og over 96 400  106 99  105  108  111  118  125  124  131  135
                       
Par utan ugifte heimebuande barn. Alder til eldste person                      
Under 45 år  291 900  106  101  104  107  111  118  122  125  130  131
45-64 år  305 500  107  106  107  107  112  119  120  122  124  132
65 år og over  189 300  110  108  107  108  113  118  126  128  133  141
                       
Par med barn                      
Små barn, 0-6 år  334 300  108  108  108  112  113  119  124  126  129  135
Store barn, 7-17 år  367 300  107  106  107  111  114  120  124  126  130  135
Vaksne barn  402 600  105  107  108  112  114  122  123  128  132  136
                       
Einslege forsørgjarar                      
Mor/far med barn 0-17 år  188 200  106  107  107  113  118  127  132  127  136  136
Mor/far med vaksne barn  255 000  102  102  101  101  108  108  115  123  121  126
                       
Talet på observasjonar 6 046 8 104 12 799 10 127 14 110 14 679 14 521 9 964 12 919 28 379 22 870
1  Rekna om til 2002-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen.

Standardtegn i tabeller