Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

1   Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt. 2002. Kr
  Alle hushald Av dette
  Einslege Par utan barn Par med barn 0-6 år Par med barn 7-19 år Mor/far med barn 0-19 år Hushald med vaksne barn
Yrkesinntekt  316 800  136 100  333 900  553 100  657 400  221 200  536 400
+Løn  287 900  130 400  304 200  504 300  573 600  209 900  464 800
+Netto næringsinntekt 28 800 5 700 29 700 48 800 83 700 11 300 71 600
               
+Kapitalinntekt 33 500 11 000 56 700 27 300 79 200 8 500 60 900
+Brutto renteinntekt 12 200 8 100 20 800 7 700 14 000 3 900 21 200
+Aksjeutbytte 20 100 3 100 34 100 19 300 61 100 4 700 34 300
+ Realisasjonsgevinstar 2 900 1 000 4 600 3 700 7 700  400 2 200
- Realisasjonstap 5 700 3 000 8 900 7 000 10 200 1 400 5 000
+Andre kapitalinntekter 4 000 1 700 6 200 3 700 6 600 1 000 8 300
               
+Overføringar 94 500 77 300  142 500 69 900 62 400  108 900  113 500
               
+Skattepliktige overføringar 78 400 69 900  138 900 24 900 35 200 61 300  104 200
+Pensjonar frå folketrygda 56 500 54 200 98 500 13 100 23 100 33 600 80 100
+Tenestepensjon 15 600 12 600 36 500 1 400 4 800 3 400 16 000
+Arbeidsløysetrygd 3 900 2 600 3 300 7 300 4 200 4 100 7 800
+Mottekne bidrag m.m. 2 300  400  600 3 100 3 100 20 200  300
               
+Skattefrie overføringar 16 100 7 400 3 600 45 000 27 200 47 600 9 300
+Barnetrygd 7 100  200  100 26 600 19 100 25 100  100
+Bustøtte  800 1 200  100  400  200 3 000  400
+Stipend 2 300 1 900 1 200 2 100 3 900 3 700 3 700
+Sosialhjelp 2 300 3 000  600 2 300 1 200 5 500 2 600
+Kontantstøtte 1 400 0 0 9 800 0 2 500 0
+Andre overføringar1 2 300 1 100 1 600 3 700 2 900 7 900 2 400
               
=Samla inntekt  444 700  224 400  533 100  650 300  799 000  338 600  710 800
               
- Sum utlikna skatt og negative overføringar  111 200 53 200  136 500  164 100  213 300 63 600  182 800
+Utlikna skatt  107 300 50 200  133 200  158 300  207 100 59 900  177 600
+Negative overføringar2 3 900 3 000 3 300 5 800 6 100 3 700 5 100
               
=Inntekt etter skatt  333 500  171 200  396 600  486 200  585 700  275 000  528 100
               
-Renteutgift og bustadinntekt 31 200 14 300 26 400 70 600 58 500 32 200 37 800
+Renteutgifter 34 900 16 000 31 600 75 200 65 000 34 900 43 400
-Bustadinntekter 3 700 1 800 5 200 4 700 6 500 2 700 5 600
               
=Inntekt etter skatt og renteutgift/bustadinntekt  302 300  157 000  370 200  415 600  527 200  242 800  490 300
               
Prosentandel hushald  100,0 41,3 23,1 11,9 11,1 6,2 4,3
Talet på observasjonar 22 870 5 393 6 296 3 433 4 276 1 108 1 712
1  Andre overføringar vil her vere skattefrie utbetalingar som til dømes grunn- og hjelpestønad, eingongsstønad ved fødsel, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad.
2  Negative overføringar vil her vere pliktig underhaldsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.

Standardtegn i tabeller