Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Formue og gjeld

1 Formuesrekneskap for hushald1. 2006 og 2007. Millionar kroner, delar med beløp og gjennomsnitt
  2006 2007
  Millionar kroner Delen hushald med beløp Gjennomsnitt Millionar kroner Delen hushald med beløp Gjennomsnitt
Skattepliktig realkapital  796 986,4 83,2  388 500  867 398,7 82,6  414 300
Faste eigedomar og skog  634 136,7 75,8  309 100  697 067,8 75,0  333 000
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring 33 942,0 6,3 16 500 34 815,5 6,1 16 600
Innbu og lausøyre  128 907,7 60,3 62 800  135 515,4 59,2 64 700
             
Skattepliktig bruttofinanskapital 1 188 654,4 98,6  579 400 1 377 885,9 98,7  658 200
Av dette            
Bankinnskot  552 349,4 98,4  269 200  610 560,5 98,5  291 600
Partar i aksjefond 92 805,5 36,1 45 200 96 783,4 36,8 46 200
Skattepliktig formue i utlandet 30 610,8 4,0 14 900 35 579,4 4,7 17 000
Aksjar og andre verdipapirer  342 615,6 20,5  167 000  441 441,0 19,7  210 900
             
Skattepliktig bruttoformue 1 985 640,7 98,8  967 900 2 245 284,6 98,9 1 072 500
             
Gjeld 1 583 463,5 82,3  771 900 1 770 051,4 82,8  845 500
Av dette            
Studiegjeld 71 693,7 23,3 35 000 76 147,4 23,2 36 400
             
Skattepliktig nettoformue  402 177,3 99,5  196 000  475 233,2 99,5  227 000
Positiv nettoformue 1 155 620,9 49,9 1 129 000 1 341 758,0 49,9 1 293 300
Negativ nettoformue -753 443,6 49,7 -739 700 -866 524,8 49,6 -829 000
             
Formuesskatt 9 507,5 34,1 4 600 11 378,7 33,7 5 400
             
Talet på hushald 2 051 473  100,0   2 093 483  100,0  
1  Studenthushald er utelatne.

Standardtegn i tabeller