Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Inntektsfordeling

6 Utviklingen i inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), for personer i ulike deler av inntektsfordelingen1. 2006-kroner
  2004 2005 2006 Prosentvis endring
2004-2005
Prosentvis endring
2005-2006
P10  139 600  143 300  146 300 2,7 2,1
P20  168 100  173 100  177 400 3,0 2,5
P30  190 500  196 900  202 000 3,3 2,6
P40  210 500  218 000  223 700 3,5 2,6
P50  229 900  238 400  244 500 3,7 2,5
P60  250 200  260 200  266 300 4,0 2,4
P70  274 000  285 900  292 100 4,4 2,1
P80  305 700  321 100  326 400 5,0 1,6
P90  361 900  386 200  385 500 6,7 -0,2
           
Antall personer 4 452 244 4 485 659 4 531 134    
1  Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Standardtegn i tabeller