Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

5 Fullføring av utvalgte laveregradsstudier 2008/2009. Antall år fra personen første gang var registrert i høyere utdanning til fullføring av et studium i forhold til studiets normerte studietid1. Absolutte tall og prosent
Type institusjon Absolutte tall Prosent
I alt Fullført innen normert studietid Fullført på mer enn normert studietid I alt Fullført innen normert studietid Fullført på mer enn normert studietid
I alt2 10 814 4 030 6 784  100 37,3 62,7
Universiteter og vitenskapelige høgskoler 6 052 1 938 4 114  100 32 68
Statlige høgskoler 4 191 1 819 2 372  100 43,4 56,6
Private høgskoler  571  273  298  100 47,8 52,2
1  Fullføringstid er beregnet ut fra antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere.
2  Inkluderer 3- og 4-årige utdanninger som kan tas ved både universiteter og høgskoler: siviløkonom, bachelor i humanistiske og estetiske fag, bachelor i samfunnsfag og juridiske fag, bachelor i økonomiske og administrative fag, bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, bachelor i helse-, sosial- og idrettsfag, bachelor i primærnæringsfag.

Standardtegn i tabeller