Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

5 Fullføring av utvalgte laveregradsstudier 2007/2008. Antall år fra personen første gang var registrert i høyere utdanning til fullføring av et studium i forhold til studiets normerte studietid1. Absolutte tall og prosent
Type institusjon Absolutte tall Prosent
I alt Fullført innen normert studietid Fullført på mer enn normert studietid I alt Fullført innen normert studietid Fullført på mer enn normert studietid
I alt2 11 023 3 862 7 161  100,0 35,0 65,0
Universiteter og vitenskapelige høgskoler 4 701 1 516 3 185  100,0 32,2 67,8
Statlige høgskoler 4 114 1 788 2 326  100,0 43,5 56,5
Private høgskoler 2 208  558 1 650  100,0 25,3 74,7
1  Fullføringstid er beregnet ut fra antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere.
2  Inkluderer 3- og 4-årige utdanninger som kan tas ved både universiteter og høgskoler: siviløkonom, bachelor i humanistiske og estetiske fag, bachelor i samfunnsfag og juridiske fag, bachelor i økonomiske og administrative fag, bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, bachelor i helse-, sosial- og idrettsfag, bachelor i primærnæringsfag.

Standardtegn i tabeller