Statistisk sentralbyrå


2 Personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent4. 4. kvartal 2010 og 2011

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2010 2011 Pst.
endr.
2010 2011 Pst.
endr.
2010 2011 Pst.
endr.
2010 2011 Pst.
endr.
I alt 422 865 433 694 2,6 351 428 359 880 2,4 83,1 83,0 -0,1 70,6 71,6 0,9
Helsesekretær 13 054 13 344 2,2 10 921 11 065 1,3 83,7 82,9 -0,7 69,0 69,3 0,2
Hjelpepleier 97 607 95 573 -2,1 72 123 69 763 -3,3 73,9 73,0 -0,9 57,4 57,3 -0,1
Helsefagarbeider1 1 309 3 941 201,1 1 195 3 564 198,2 91,3 90,4 -0,9 75,7 72,7 -3,0
Omsorgsarbeider 20 929 20 814 -0,5 17 546 17 354 -1,1 83,8 83,4 -0,5 67,1 66,8 -0,3
Ambulansearbeider 3 607 3 854 6,8 3 395 3 579 5,4 94,1 92,9 -1,3 93,5 91,8 -1,7
Apotektekniker 6 052 6 189 2,3 4 903 4 984 1,7 81,0 80,5 -0,5 65,2 65,1 -0,0
Fotterapeut 2 253 2 290 1,6 1 745 1 777 1,8 77,5 77,6 0,1 62,9 67,4 4,5
Barne og ungdarb. 17 763 19 252 8,4 15 764 17 019 8,0 88,7 88,4 -0,3 75,5 75,7 0,2
Tannhelsesekretær 6 206 6 316 1,8 5 049 5 077 0,6 81,4 80,4 -1,0 67,9 67,7 -0,2
Tanntekniker 900 905 0,6 745 744 -0,1 82,8 82,2 -0,6 78,2 79,5 1,3
Aktivitør 5 172 5 144 -0,5 4 004 3 957 -1,2 77,4 76,9 -0,5 63,5 63,2 -0,3
Annen vg. helse-/
sos.utd.
3 767 4 684 24,3 3 380 4 116 21,8 89,7 87,9 -1,9 61,7 58,0 -3,7
Ergoterapeut 4 372 4 561 4,3 3 808 4 004 5,1 87,1 87,8 0,7 78,2 79,4 1,2
Fysioterapeut 12 380 12 708 2,6 10 921 11 183 2,4 88,2 88,0 -0,2 81,9 87,1 5,3
Jordmor 3 499 3 605 3,0 2 869 2 956 3,0 82,0 82,0 0,0 66,5 66,5 0,1
Radiograf 3 344 3 498 4,6 2 976 3 112 4,6 89,0 89,0 -0,0 81,9 82,3 0,5
Sykepleier 106 745 108 554 1,7 90 803 92 335 1,7 85,1 85,1 -0,0 72,0 73,2 1,2
Vernepleier 13 835 14 463 4,5 12 543 13 095 4,4 90,7 90,5 -0,1 83,1 83,3 0,2
Helsesøster 4 766 5 057 6,1 3 884 4 118 6,0 81,5 81,4 -0,1 70,0 70,1 0,1
Tannpleier 1 377 1 418 3,0 1 203 1 258 4,6 87,4 88,7 1,4 76,6 79,8 3,2
Audiograf 481 502 4,4 422 443 5,0 87,7 88,2 0,5 77,8 79,8 2,0
Bioingeniør 7 496 7 680 2,5 6 527 6 668 2,2 87,1 86,8 -0,3 78,6 79,2 0,6
Optiker 1 671 1 739 4,1 1 530 1 579 3,2 91,6 90,8 -0,8 82,5 84,6 2,1
Ortopediingeniør 195 198 1,5 181 184 1,7 92,8 92,9 0,1 87,7 89,2 1,5
Barnevernpedagog 11 037 11 504 4,2 9 728 10 184 4,7 88,1 88,5 0,4 80,9 81,7 0,8
Sosionom 15 627 16 232 3,9 13 305 13 825 3,9 85,1 85,2 0,0 78,6 79,1 0,4
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 540 4 713 3,8 3 879 4 006 3,3 85,4 85,0 -0,4 79,4 79,5 0,1
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 10 581 11 235 6,2 8 823 9 495 7,6 83,4 84,5 1,1 56,3 57,1 0,8
Klinisk ernæringsfysiolog 524 585 11,6 470 532 13,2 89,7 90,9 1,2 84,0 84,1 0,1
Kiropraktor 589 650 10,4 509 574 12,8 86,4 88,3 1,9 85,4 95,8 10,4
Perfusjonist 40 39 -2,5 39 36 -7,7 97,5 92,3 -5,2 95,7 91,6 -4,1
Lege uten spesialitet 12 286 12 301 0,1 10 976 10 927 -0,4 89,3 88,8 -0,5 87,4 88,6 1,2
Medisinstudent med lisens 1 038 1 101 6,1 382 435 13,9 36,8 39,5 2,7 15,3 17,6 2,3
Lege med spesialitet 13 247 13 704 3,4 12 207 12 611 3,3 92,1 92,0 -0,1 93,0 95,6 2,7
Tannlege uten spesialitet 5 026 5 096 1,4 4 282 4 318 0,8 85,2 84,7 -0,5 81,6 87,1 5,5
Tannlege med spesialitet 562 593 5,5 519 547 5,4 92,3 92,2 -0,1 90,3 96,5 6,3
Psykolog3 7 193 6 610 -8,1 6 622 6 092 -8,0 92,1 92,2 0,1 90,0 92,2 2,2
Annen helseutd. på univ. 1 795 3 042 69,5 1 250 2 364 89,1 69,6 77,7 8,1 40,6 58,2 17,6