Statistisk sentralbyrå


2 Personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent4. 4. kvartal 2009 og 2010

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2009 2010 Pst.
endr.
2009 2010 Pst.
endr.
2009 2010 Pst.
endr.
2009 2010 Pst.
endr.
I alt 411 761 422 865 2,7 345 114 351 428 1,8 83,8 83,1 -0,7 71,3 70,6 -0,6
Helsesekretær 12 774 13 054 2,2 10 789 10 921 1,2 84,5 83,7 -0,8 69,7 69,0 -0,7
Hjelpepleier 98 605 97 607 -1,0 73 919 72 123 -2,4 75,0 73,9 -1,1 58,4 57,4 -1,0
Helsefagarbeider1 259 1 309 405,4 254 1 195 370,5 98,1 91,3 -6,8 81,0 75,7 -5,3
Omsorgsarbeider 20 694 20 929 1,1 17 608 17 546 -0,4 85,1 83,8 -1,3 68,3 67,1 -1,3
Ambulansearbeider 3 332 3 607 8,3 3 152 3 395 7,7 94,6 94,1 -0,5 93,8 93,5 -0,3
Apotektekniker 5 905 6 052 2,5 4 911 4 903 -0,2 83,2 81,0 -2,2 66,9 65,2 -1,8
Fotterapeut 2 195 2 253 2,6 1 755 1 745 -0,6 80,0 77,5 -2,5 65,6 62,9 -2,7
Barne og ungdarb. 16 371 17 763 8,5 14 604 15 764 7,9 89,2 88,7 -0,5 76,2 75,5 -0,7
Tannhelsesekretær 6 105 6 206 1,7 5 009 5 049 0,8 82,0 81,4 -0,7 68,3 67,9 -0,4
Tanntekniker 899 900 0,1 741 745 0,5 82,4 82,8 0,4 78,0 78,2 0,2
Aktivitør 5 178 5 172 -0,1 4 075 4 004 -1,7 78,7 77,4 -1,3 64,0 63,5 -0,5
Annen vg. helse-/
sos.utd.
3 264 3 767 15,4 2 850 3 380 18,6 87,3 89,7 2,4 59,2 61,7 2,6
Ergoterapeut 4 207 4 372 3,9 3 678 3 808 3,5 87,4 87,1 -0,3 78,4 78,2 -0,1
Fysioterapeut 12 004 12 380 3,1 10 619 10 921 2,8 88,5 88,2 -0,2 82,2 81,9 -0,3
Jordmor 3 457 3 499 1,2 2 868 2 869 0,0 83,0 82,0 -1,0 67,4 66,5 -0,9
Radiograf 3 248 3 344 3,0 2 898 2 976 2,7 89,2 89,0 -0,2 81,6 81,9 0,2
Sykepleier 104 615 106 745 2,0 89 535 90 803 1,4 85,6 85,1 -0,5 72,8 72,0 -0,8
Vernepleier 13 121 13 835 5,4 11 936 12 543 5,1 91,0 90,7 -0,3 83,3 83,1 -0,2
Helsesøster 4 734 4 766 0,7 3 923 3 884 -1,0 82,9 81,5 -1,4 70,3 70,0 -0,3
Tannpleier 1 325 1 377 3,9 1 170 1 203 2,8 88,3 87,4 -0,9 77,5 76,6 -0,8
Audiograf 457 481 5,3 392 422 7,7 85,8 87,7 2,0 76,9 77,8 1,0
Bioingeniør 7 352 7 496 2,0 6 440 6 527 1,4 87,6 87,1 -0,5 79,2 78,6 -0,5
Optiker 1 593 1 671 4,9 1 459 1 530 4,9 91,6 91,6 -0,0 84,0 82,5 -1,5
Ortopediingeniør 186 195 4,8 172 181 5,2 92,5 92,8 0,3 87,4 87,7 0,2
Barnevernpedagog 10 471 11 037 5,4 9 278 9 728 4,9 88,6 88,1 -0,5 81,3 80,9 -0,4
Sosionom 14 962 15 627 4,4 12 838 13 305 3,6 85,8 85,1 -0,7 79,5 78,6 -0,8
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 386 4 540 3,5 3 771 3 879 2,9 86,0 85,4 -0,5 79,7 79,4 -0,3
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 9 603 10 581 10,2 8 402 8 823 5,0 87,5 83,4 -4,1 59,1 56,3 -2,8
Klinisk ernæringsfysiolog 480 524 9,2 433 470 8,5 90,2 89,7 -0,5 84,8 84,0 -0,8
Kiropraktor 539 589 9,3 453 509 12,4 84,0 86,4 2,4 83,4 85,4 2,0
Perfusjonist 38 40 5,3 36 39 8,3 94,7 97,5 2,8 93,8 95,7 1,9
Lege uten spesialitet 11 987 12 286 2,5 10 816 10 976 1,5 90,2 89,3 -0,9 88,1 87,4 -0,7
Medisinstudent med lisens 1 029 1 038 0,9 446 382 -14,3 43,3 36,8 -6,5 19,8 15,3 -4,5
Lege med spesialitet 12 518 13 247 5,8 11 623 12 207 5,0 92,9 92,1 -0,7 92,9 93,0 0,0
Tannlege uten spesialitet 4 973 5 026 1,1 4 202 4 282 1,9 84,5 85,2 0,7 81,3 81,6 0,4
Tannlege med spesialitet 539 562 4,3 494 519 5,1 91,7 92,3 0,7 91,1 90,3 -0,8
Psykolog 6 840 7 193 5,2 6 355 6 622 4,2 92,9 92,1 -0,8 90,9 90,0 -0,9
Annen helseutd. på univ. 1 516 1 795 18,4 1 210 1 250 3,3 79,8 69,6 -10,2 45,9 40,6 -5,4