Statistisk sentralbyrå

Helse- og sosialpersonell (registerbasert sysselsettingsstatistikk)

9   Avtalte årsverk i pleie og omsorg i kommunal og privat sektor. 1994-20061
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032 20042 2005 2006
Avtalte årsverk fra skjema 68 331       69 795       73 733       79 435       82 794       86 370       89 669       91 824       93 690        
                           
Avtalte årsverk, i alt   79 444 83 893 90 353 94 147 98 196  101 927  104 374  106 461  107 005  109 058  110 966  116 867
Prosentvis endring   2,1 5,6 7,7 4,2 4,3 3,8 2,4 2,0 0,5 1,9 1,8 5,3
                           
Etter utdanningsgruppe                          
Helse- og sosialfaglig utdanning3                       72 753 79 113
Pleiepersonell uten godkjent utdanning                       32 728 31 929
Serviceyrker                       3 782 4 124
Administrasjon                       1 703 1 702
1  Registertallene for 1995-2001 er estimert på bakgrunn av endringstallene fra skjema.
2  Tallene for 2003 og 2004 er estimert. Antatt en vekst på 1,75 mellom 2004 og 2005 som tilsvarer 1 900 avtalte årsverk.
3  Leger og fysioterapeuter i funksjon 253 er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller