Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

3   Kvinner 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentpoeng endring
I alt  225 680  231 920 2,8  194 088  198 387 2,2 86,0 85,5 -0,5
Helsesekretær 4 835 4 902 1,4 3 781 3 866 2,2 78,2 78,9 0,7
Hjelpepleier 69 007 69 221 0,3 57 366 56 784 -1,0 83,1 82,0 -1,1
Omsorgsarbeider 10 694 10 551 -1,3 9 141 9 050 -1,0 85,5 85,8 0,3
Ambulansearbeider 82 96 17,1 76 91 19,7 92,7 94,8 2,1
Apotektekniker 1 552 1 712 10,3 1 221 1 344 10,1 78,7 78,5 -0,2
Fotterapeut 1 395 1 446 3,7 1 107 1 109 0,2 79,4 76,7 -2,7
Barne-/ungdomsarbeider 15 819 16 588 4,9 12 211 12 806 4,9 77,2 77,2 0,0
Tannhelsesekretær 2 504 2 551 1,9 2 020 2 057 1,8 80,7 80,6 0,0
Tanntekniker  200  217 8,5  174  189 8,6 87,0 87,1 0,1
Aktivitør 4 011 4 206 4,9 3 296 3 443 4,5 82,2 81,9 -0,3
Annen videregående helseutdanning 2 652 2 713 2,3 2 512 2 601 3,5 94,7 95,9 1,2
Ergoterapeut 2 020 2 126 5,2 1 814 1 879 3,6 89,8 88,4 -1,4
Fysioterapeut 5 961 6 094 2,2 5 333 5 448 2,2 89,5 89,4 -0,1
Jordmor 2 405 2 475 2,9 2 141 2 211 3,3 89,0 89,3 0,3
Radiograf 1 155 1 240 7,4 1 055 1 146 8,6 91,3 92,4 1,1
Sykepleier 64 640 66 744 3,3 57 559 59 119 2,7 89,0 88,6 -0,5
Vernepleier 4 859 5 353 10,2 4 501 4 913 9,2 92,6 91,8 -0,9
Helsesøster 3 225 3 256 1,0 2 900 2 920 0,7 89,9 89,7 -0,2
Tannpleier  961  986 2,6  834  852 2,2 86,8 86,4 -0,4
Audiograf  155  163 5,2  130  140 7,7 83,9 85,9 2,0
Bioingeniør 4 460 4 600 3,1 4 054 4 154 2,5 90,9 90,3 -0,6
Optiker  416  448 7,7  362  386 6,6 87,0 86,2 -0,9
Ortopediingeniør 38 40 5,3 33 34 3,0 86,8 85,0 -1,8
Barnevernspedagog 3 717 4 017 8,1 3 296 3 547 7,6 88,7 88,3 -0,4
Sosionom 4 898 5 078 3,7 4 309 4 454 3,4 88,0 87,7 -0,3
Reseptar  894  626 -30,0  817  552 -32,4 91,4 88,2 -3,2
Øvrig helseutdanning m/høgskole 1 872 2 282 21,9 1 726 2 106 22,0 92,2 92,3 0,1
Klinisk ernæringsfysiolog 82 87 6,1 73 81 11,0 89,0 93,1 4,1
Farmasøyt  943 1 342 42,3  855 1 233 44,2 90,7 91,9 1,2
Kiropraktor 69 71 2,9 59 64 8,5 85,5 90,1 4,6
Perfusjonist - 3 - - 3 - -  100,0 -
Lege 3 591 3 789 5,5 3 151 3 305 4,9 87,7 87,2 -0,5
Legespesialist 2 023 2 156 6,6 1 946 2 077 6,7 96,2 96,3 0,1
Tannlege 1 561 1 572 0,7 1 385 1 409 1,7 88,7 89,6 0,9
Tannlegespesialist 81 90 11,1 77 86 11,7 95,1 95,6 0,5
Psykolog 2 024 2 175 7,5 1 899 2 032 7,0 93,8 93,4 -0,4
Annen helseutd. på univ.  879  904 2,8  874  896 2,5 99,4 99,1 -0,3
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller