Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

1   Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentpoeng endring
I alt  264 463  271 946 2,8  229 968  235 225 2,3 87,0 86,5 -0,5
Helsesekretær 4 867 4 936 1,4 3 806 3 892 2,3 78,2 78,8 0,6
Hjelpepleier 73 485 73 697 0,3 61 119 60 444 -1,1 83,2 82,0 -1,2
Omsorgsarbeider 11 172 11 024 -1,3 9 542 9 447 -1,0 85,4 85,7 0,3
Ambulansearbeider  819  927 13,2  797  900 12,9 97,3 97,1 -0,2
Apotektekniker 1 613 1 774 10,0 1 271 1 393 9,6 78,8 78,5 -0,3
Fotterapeut 1 437 1 488 3,5 1 136 1 138 0,2 79,1 76,5 -2,6
Barne-/ungdomsarbeider 16 193 17 041 5,2 12 514 13 171 5,3 77,3 77,3 0,0
Tannhelsesekretær 2 517 2 564 1,9 2 028 2 065 1,8 80,6 80,5 0,0
Tanntekniker  393  463 17,8  353  421 19,3 89,8 90,9 1,1
Aktivitør 4 079 4 278 4,9 3 349 3 496 4,4 82,1 81,7 -0,4
Annen videregående helseutdanning 3 064 3 181 3,8 2 906 3 050 5,0 94,8 95,9 1,0
Ergoterapeut 2 187 2 323 6,2 1 971 2 056 4,3 90,1 88,5 -1,6
Fysioterapeut 8 269 8 507 2,9 7 485 7 680 2,6 90,5 90,3 -0,2
Jordmor 2 415 2 485 2,9 2 151 2 221 3,3 89,1 89,4 0,3
Radiograf 1 610 1 729 7,4 1 483 1 610 8,6 92,1 93,1 1,0
Sykepleier 71 394 73 772 3,3 63 910 65 693 2,8 89,5 89,0 -0,5
Vernepleier 6 336 6 930 9,4 5 888 6 384 8,4 92,9 92,1 -0,8
Helsesøster 3 236 3 267 1,0 2 911 2 930 0,7 90,0 89,7 -0,3
Tannpleier  973  998 2,6  844  860 1,9 86,7 86,2 -0,6
Audiograf  180  189 5,0  152  163 7,2 84,4 86,2 1,8
Bioingeniør 4 965 5 110 2,9 4 507 4 611 2,3 90,8 90,2 -0,5
Optiker  996 1 038 4,2  902  934 3,5 90,6 90,0 -0,6
Ortopediingeniør  119  126 5,9  108  113 4,6 90,8 89,7 -1,1
Barnevernspedagog 4 540 4 890 7,7 4 066 4 353 7,1 89,6 89,0 -0,5
Sosionom 6 528 6 769 3,7 5 780 5 969 3,3 88,5 88,2 -0,4
Reseptar2  950  666 -29,9  869  592 -31,9 91,5 88,9 -2,6
Øvrig helseutdanning m/høgskole 2 463 2 980 21,0 2 276 2 740 20,4 92,4 91,9 -0,5
Klinisk ernæringsfysiolog 88 93 5,7 79 87 10,1 89,8 93,5 3,8
Farmasøyt2 1 275 1 718 34,7 1 157 1 568 35,5 90,7 91,3 0,5
Kiropraktor  261  267 2,3  233  253 8,6 89,3 94,8 5,5
Perfusjonist - 11 - - 11 - -  100,0 -
Lege 8 093 8 330 2,9 7 183 7 379 2,7 88,8 88,6 -0,2
Legespesialist 8 667 8 900 2,7 8 461 8 684 2,6 97,6 97,6 -0,1
Tannlege 4 043 4 010 -0,8 3 710 3 694 -0,4 91,8 92,1 0,4
Tannlegespesialist  303  306 1,0  296  299 1,0 97,7 97,7 0,0
Psykolog 3 746 3 948 5,4 3 546 3 725 5,0 94,7 94,4 -0,3
Annen helseutd. på univ. 1 187 1 211 2,0 1 179 1 199 1,7 99,3 99,0 -0,3
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.
2  Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.

Standardtegn i tabeller