Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

8 Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetenesta. 2002-2011
  2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010 2011
Svangerskapsomsorg                    
Tal gravide med fullført fødselsførebuande kurs i regi av helsestasjonen 8 772 8 741 7 686 7 406 7 617 7 860 8 118 8 289 8 019 8 314
Tal nyinnskrivne gravide til kontroll 38 387 41 014 43 657 41 830 43 122 44 491 45 805 48 133 46 925 47 475
Tenester til barn og ungdom                    
Nyfødte med heimebesøk innan to veker etter heimkomst. Prosent 76 78 80 79 80 75 75 75 76 78
Spedbarn med fullført helseundersøking innan 8. leveveka. Prosent .. .. 99  100 99 99 99  100  100  100
Barn med fullført helseundersøking ved 2-3 års alder. Prosent .. .. 98 96 96 96 98 96  100 98
Barn med fullført helseundersøking ved 4 års alder. Prosent .. .. .. 92 91 90 96 91 95 95
Barn med fullført helseundersøking i 1. trinn i grunnskolen. Prosent .. .. 95 89 92 88 88 87 92 89
Kommunar utan helsestasjon for ungdom (HFU). Prosent 48 42 38 30 25 25 26 28 28 28
Kommunar med HFU, 0-2 timar opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 38 36 36 39 34 34
Kommunar med HFU, over 2 timer opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 37 38 38 33 37 42
1  Teksta endra frå "heimebesøk etter fødsel" til "heimebesøk innan to veker etter heimkomst" i 2007.

Standardtegn i tabeller