Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

8 Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetenesta. 2002-2010
  2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010
Svangerskapsomsorg                  
Talet på gravide med fullført fødselsførebuande kurs i regi av helsestasjonen 8 772 8 741 7 686 7 406 7 617 7 860 8 118 8 289 8 019
Talet på nyinnskrivne gravide til kontroll 38 387 41 014 43 657 41 830 43 122 44 491 45 805 48 133 46 925
Tenester til barn og ungdom                  
Nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkomst. Prosent 76 78 80 79 80 75 75 75 76
Spedbarn med fullført helseundersøking innan 8. leveveke. Prosent .. .. 99  100 99 99 99  100  100
Barn med fullført helseundersøking ved 2-3 års alder. Prosent .. .. 98 96 96 96 98 96  100
Barn med fullført helseundersøking ved 4 års alder. Prosent .. .. .. 92 91 90 96 91 95
Barn med fullført helseundersøking i 1. trinn i grunnskolen. Prosent .. .. 95 89 92 88 88 87 92
Kommunar utan helsestasjon for ungdom (HFU). Prosent 48 42 38 30 25 25 26 28 28
Kommunar med HFU, 0-2 timar opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 38 36 36 39 34
Kommunar med HFU, over 2 timar opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 37 38 38 33 37
1  Teksta er endra frå heimebesøk etter fødsel til heimebesøk innan to veker etter heimkomst i 2007

Standardtegn i tabeller