Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

9 Utgifter i kommunehelsetenesta. 2002-2009. 1 000 kroner
Brutto driftsutgifter 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta 7 266 006 7 767 375 7 756 406 7 910 498 8 372 807 8 967 748 9 842 396 10 520 993
Førebygging, helsestasjons- og skolehelsetenesta 1 318 044 1 384 257 1 460 122 1 503 912 1 629 172 1 764 440 1 955 258 2 118 496
Anna førebyggjande helsearbeid  835 208  814 366  551 547  563 154  610 371  670 380  754 269  796 268
Diagnose, behandling og rehabilitering 5 112 754 5 568 752 5 744 737 5 843 432 6 133 264 6 532 928 7 132 869 7 606 229
Netto driftsutgifter                
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesta 5 522 019 5 893 290 5 842 941 5 858 556 6 161 535 6 555 668 7 253 197 8 308 821
Førebygging, helsestasjons- og skolehelsetenesta 1 194 285 1 237 621 1 233 987 1 236 446 1 330 908 1 440 423 1 570 776 1 920 558
Anna førebyggjande helsearbeid  440 628  548 376  329 369  323 516  309 562  335 117  410 999  505 907
Diagnose, behandling og rehabilitering 3 887 106 4 107 293 4 279 585 4 298 594 4 521 065 4 780 128 5 271 422 5 882 356

Standardtegn i tabeller