Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetjenesten

9 Utgifter i kommunehelsetenesta. 2002-2007. 1 000 kroner
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brutto driftsutgifter            
Brutto driftsutgifter i kommunehelsetenesta 7 266 006 7 767 375 7 756 406 7 910 498 8 372 807 8 967 748
Førebygging, helsestasjons- og skolehelsetenesta 1 318 044 1 384 257 1 460 122 1 503 912 1 629 172 1 764 440
Anna førebyggjande helsearbeid  835 208  814 366  551 547  563 154  610 371  670 380
Diagnose, behandling og rehabilitering 5 112 754 5 568 752 5 744 737 5 843 432 6 133 264 6 532 928
Netto driftsutgifter            
Netto driftsutgifter i kommunehelsetenesta 5 522 019 5 893 290 5 842 941 5 858 556 6 161 535 6 555 668
Førebygging, helsestasjons- og skolehelsetenesta 1 194 285 1 237 621 1 233 987 1 236 446 1 330 908 1 440 423
Anna førebyggjande helsearbeid  440 628  548 376  329 369  323 516  309 562  335 117
Diagnose, behandling og rehabilitering 3 887 106 4 107 293 4 279 585 4 298 594 4 521 065 4 780 128

Standardtegn i tabeller