Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetjenesten

8 Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetenesta. 2002-2007
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Svangerskapsomsorg            
Talet på gravide med fullført fødselsførebuande kurs i regi av helsestasjonen 8 772 8 741 7 686 7 406 7 617 7 860
Talet på nyinnskrivne gravide til kontroll 38 387 41 014 43 657 41 830 43 122 44 491
             
Tenester til barn og ungdom            
Nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkomst. Prosent1 76 78 80 79 80 75
Spedbarn med fullført helseundersøking innan 8. leveveke. Prosent .. .. 99  100 99 99
Barn med fullført helseundersøking ved 2-3 års alder. Prosent .. .. 98 96 96 96
Barn med fullført helseundersøking ved 4 års alder. Prosent .. .. .. 92 91 90
Barn med fullført helseundersøking i 1. trinn i grunnskolen. Prosent .. .. 95 89 92 88
Kommunar utan helsestasjon for ungdom (HFU). Prosent 48 42 38 30 25 25
Kommunar med HFU, 0-2 timar opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 38 36
Kommunar med HFU, over 2 timar opningstid i veka. Prosent .. .. .. .. 37 38
1  Teksta er endra frå heimebesøk etter fødsel til heimebesøk innan to veker etter heimkomst i 2007.

Standardtegn i tabeller