Statistisk sentralbyrå

9   Årsverk1 og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene. 2003 og 2004. Førebelse tal
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20033 2004
Årsverk i alt 68 331  69 795  73 733  79 435  82 794  86 370  89 669  91 824  93 690  105 883  106 837
Årsverk per brukar2 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,52 0,52
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over  110  112  119  128  134  140  146  151  155  175  177
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over  394  395  409  431  439  455  455  456  457  506  501
Totalt fråvere . . . . . . . . . 14 226 11 284
Legemeldt sjukefråvere . . . . . . . . . 11 755 8 734
Fødselspermisjon . . . . . . . . . 2 471 2 550
Andel fråvere av årsverk . . . . . . . . . 13 11
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere . . . . . . . . . 83 77
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar. Fråvere og vikarar er inkluderte.
2  "Brukar" er summen av brukarar av heimetenester og talet på plassar i institusjonane.
3  Brot i tidsserie. Fram til 2002 er talet på årsverk innhenta per skjema. Frå og med 2003 er talet på årsverk innhenta frå register. 2003 og 2004 let seg dermed ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.

Standardtegn i tabeller