Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

6   Mottakarar av heimetenester, etter type teneste. 1992-2004
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mottakarar i alt  146 272  142 623  142 354  145 249  144 765  149 026  152 796  157 396  159 669  161 169  162 112  161 094  163 415
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 50 110 48 656 47 156 45 228 48 164 51 143 54 643 57 521 59 229 59 095 58 789 59 896 60 460
Berre heimesjukepleie 25 316 24 538 21 964 19 982 22 479 23 858 27 068 33 211 37 647 40 327 44 399 46 529 51 348
Berre praktisk hjelp 70 846 69 429 73 147 68 784 73 411 72 653 68 649 64 944 62 793 61 747 58 924 54 669 51 607
Uoppgitt 0 0 87 11 255  711 1 372 2 436 1 720 0 0 0 0 0
1  10 720 personar med "andre heimetenester" og 535 mottakarar av heimehjelp og/eller heiemsjukepleie blei ikkje fordelt på type, og er frå og med 2003 inkludert i totaltalet.

Standardtegn i tabeller