Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

9   Årsverk1 innanfor pleie- og omsorgstenestene. 2002 og 2003, førebelse tal 2003
  2002 2003
Årsverk i alt  109 312  110 896
Årsverk per brukar2 0,53 0,55
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over  181  184
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over  533  530
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar. Frå og med 2002 er også vikarar inkluderte.
2  Årsverk per bruker er rekna ut frå summen av brukarar av praktisk bistand og heimesjukepleie og talet på plassar i institusjonane.

Standardtegn i tabeller