Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

7   Mottakarar av avlasting, etter alder. 1996-2003
  I alt Alder
  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80 år og over Uoppgitt
19961 6 091 3 833 1 599  161  498 . 0
1997 7 496 4 193 1 791  231  499  731 51
1998 7 607 4 495 1 859  228  383  638 4
1999 8 123 4 881 2 015  260  362  605 60
2000 7 947 5 175 1 775  215  292  490 0
2001 8 065 5 668 1 878  197  146  176 0
2002 8 366 5 768 2 011  205  175  207 0
2003 8 620 5 958 1 938  203  221  300 0
1  I 1996 var gruppa over 67 år ikkje delt inn etter alder. 498 personar over 67 år tok imot tenester.

Standardtegn i tabeller