Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

2   Rom1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. Prosent (N=talet på rom). 1991-2003
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rom i alt 38 665 39 022 38 454 37 966 37 196 36 831 37 216 37 300 37 668 37 715 38 145 38 250 38 424
Prosent i alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Rom for ein bebuar 79 79 80 80 81 82 83 84 85 86 88 89 91
Rom for to bebuarar 20 20 20 19 19 18 17 16 15 14 12 11 9
Rom for fleire bebuarar 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Rom i institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller