Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

9   Årsverk1 innanfor pleie- og omsorgstenestene. 1992-2002
  1992 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Årsverk i alt 66 430 69 395 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 86 370 89 669 91 824 93 690
Årsverk per brukar3 0,35 0,37 0,36 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over  107  112  110  112  119  128  134  140  146  151  155
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over  397  409  394  395  409  431  439  455  455  456  457
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar.
2  10 720 personar med 'andre heimetenester' som ikkje er fordelte på alder er frå og med 2003 inkludert i totaltalet på brukarar.
3  Årsverk per brukar er rekna ut frå summen av brukarar av praktisk bistand og heimesjukepleie og talet på plassar i institusjonane.

Standardtegn i tabeller