Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

8   Mottakarar av støttekontakt, etter alder. 1996-2002
  I alt Alder
  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80 år og over Uoppgitt
19961 14 135 3 271 7 397 2 256 1 202 . 9
1997 16 496 3 642 8 382 2 794 1 274  396 8
1998 17 670 3 874 8 608 3 167 1 421  536 64
1999 18 176 3 881 8 631 3 233 1 584  691  156
2000 19 866 4 436 9 165 3 743 1 728  749 45
2001 20 590 4 693 9 162 3 953 1 917  865 0
2002 20 396 4 583 8 950 3 935 2 020  908 0
1  I 1996 var gruppa over 67 år ikkje delt inn etter alder. 1 202 personar over 67 år tok imot slike tenester.

Standardtegn i tabeller