Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

5   Mottakarar av heimetenester, etter alder. 1992-2002
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt  146 272  142 623  142 354  145 249  144 765  149 026  152 796  157 396  159 669  161 169  162 112
Under 67 år 24 870 24 369 26 810 24 197 29 945 31 442 34 208 36 118 38 393 39 788 41 634
67-74 år 24 413 23 511 21 876 20 671 20 700 20 347 19 313 19 204 18 888 18 162 17 946
75-79 år 28 758 27 335 26 854 25 238 26 625 26 966 27 443 27 441 26 358 25 769 24 797
80-84 år 34 613 33 624 32 947 31 603 32 621 33 342 34 025 34 652 35 524 35 652 35 651
85-89 år 22 530 23 593 23 490 22 989 24 498 25 024 26 506 27 371 27 677 28 248 28 362
90 år og over 9 854 10 089 9 961 9 744 10 376 10 533 11 301 12 610 12 829 13 550 13 722
Uoppgitt alder 1 234  102  416 10 807 0 1 372 0 0 0 0 0
Mottakarar 67 år og over
per 1 000 innb. 67 år og over
 194  190  185  177  185  187  191  196  198  199  199
1  10 720 personar med 'andre heimetenester' og 87 mottakarar av heimehjelp og/eller heimesjukepleie blei ikkje aldersfordelt.

Standardtegn i tabeller