Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

1   Plassar1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. 1996-2002
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Plassar, totalt 43 735 43 377 43 196 43 240 42 876 42 741 42 319
Sjukeheimsplassar 33 718 34 291 34 784 35 704 36 142 36 958 37 587
Aldersheimsplassar 8 934 8 302 7 636 6 812 6 085 5 240 4 320
Andre plassar 1 083  784  776  724  649  543  412
1  Institusjonar som var i drift per 31.12.

Standardtegn i tabeller