Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

11   Legeårsverk, etter avtaleform og sentralitet. 2001. Absolutte tal og prosent
  Legar i alt Privatpraktiserande fastlegar Kommunalt ansatte fastlegar Kommunalt tilsette legar med samfunnsmedisinske oppgåver Turnuskandidatar Privatpraktiserande legar utanfor fastlegeordninga Legar i alt Privatpraktiserande fastlegar Kommunalt tilsette fastlegar Kommunalt tilsette legar med samfunnsmedisinske oppgåver Turnuskandidatar Privatpraktiserande legar utanfor fastlegeordninga
I alt 4 108 3 008  442  205  341  112  100 73 11 5 8 3
Sentralitet                        
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  742  322  209 56  144 11  100 43 28 8 19 1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  321  211 55 11 43 1  100 66 17 3 13 0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  987  782 78 41 64 22  100 79 8 4 6 2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 057 1 692  100 97 91 78  100 82 5 5 4 4

Standardtegn i tabeller