Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

2 Statens pensjonsfond Norge. Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, etter debitorsektor. Millioner kroner
Debitorsektor Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.06.2011 31.12.2011 30.06.2012
I alt 34 950 41 804 44 465 44 894 54 835 51 105 51 444 63 647 73 293 66 742 87 915 78 752 78 342 82 180
                             
Offentlig forvaltning 5 545 5 668 5 351 5 311 4 915 5 983 7 271 - - - - - - -
110. Stats- og trygdeforvaltningen 5 545 4 969 4 602 4 598 4 183 5 983 7 271 - - - - - - -
510. Fylkeskommuner - - - - - - - - - - - - - -
550. Kommuner -  699  749  712  732 - - - - - - - - -
                             
Finansielle foretak 16 817 19 976 21 755 21 630 28 528 24 654 24 980 3 067 4 718 5 289 8 263 7 607 6 877 7 603
190. Statlige låneinstitutt - - - - - - - - - - - - - -
210. Forretningsbanker og Postbanken  524 1 407 1 517 1 640 1 574 1 589 1 651 2 504 3 923 4 631 6 615 5 829 5 120 5 610
250. Sparebanker 12 073 13 086 14 312 14 250 13 316 7 877 6 988 - - -  803  954 1 209 1 470
310. Kredittforetak 3 643 4 585 4 922 4 724 12 473 14 180 15 025 - - - - - - -
370. Finansieringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
380. Verdipapirfond - - - - - - - - - - - - - -
390. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak  206  189  299  299  387  244  245 - - - - - - -
410. Livsforsikringsselskaper mv.  370  709  705  716  779  764 1 071  563  795  658  845  824  548  523
470. Skadeforsikringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
490. Finansielle hjelpeforetak - - - - - - - - - - - - - -
                             
Ikke-finansielle foretak 6 655 8 790 9 460 9 552 11 603 10 861 10 217 47 901 54 800 46 895 60 871 53 005 53 493 55 367
610. Statens forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
630. Statlig eide foretak 2 329 2 273 2 246 2 555 1 930 1 703  825 18 665 18 576 16 033 18 112 17 510 19 875 18 245
660. Kommunal forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
680. Selvstendige kommuneforetak  983 1 864 2 290 2 173 3 171 2 900 3 132 - - - - - - -
710. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 3 343 4 653 4 924 4 824 6 501 6 258 6 259 29 236 36 224 30 862 42 758 35 495 33 618 37 122
740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Husholdninger mv. - - - - - - - - 55 - - - - -
760. Personlige foretak mv. - - - - - - - - - - - - - -
770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
790. Personlig næringsdrivende - - - - - - - - - - - - - -
810. Lønnstakere o.l. - - - - - - - - - - - - - -
890. Ufordelt sektor - - - - - - - - 55 - - - - -
                             
Utlandet 5 933 7 369 7 899 8 401 9 790 9 608 8 976 12 678 13 720 14 558 18 782 18 139 17 972 19 211
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller