Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

1 Statens pensjonsfond Norge. Balanse, etter finansobjekt. 30. juni 2007-30. juni 2012.1 Millioner kroner
  30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.06.2011 31.12.2011 30.06.2012
Eiendeler                      
1. Bankinnskudd 5 580 1 104 3 468 1 692 1 901 2 100 2 651 5 607 4 954 5 456 9 988
1.1. Norges Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Forretningsbanker 4 580 1 104 2 668 1 548 1 124 2 100 2 651 5 607 4 954 5 456 9 988
1.3. Sparebanker 1 000 0  800  144  777 0 0 0 0 0 0
2. Sertifikater 3 496 2 895 3 233 1 940 0  347  147 0 - 0 0
3. Obligasjoner2 35 736 41 732 41 206 38 763 34 950 41 804 44 465 44 894 54 835 51 104 51 444
4. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 73 919 70 084 67 332 45 628 63 647 73 292 66 742 87 915 78 752 78 342 82 180
5. Utlån2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Andre fordringer  353 1 749  324 1 631 1 297 1 207 1 127 1 062  554 1 529 2 216
7. Realkapital - - - - - - - - - - -
Sum eiendeler  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750  115 132  139 478  139 095  136 431  145 828
                       
Gjeld og egenkapital                      
Gjeld : : : : : : : : : : 10 324
Egenkapital : : : : : : : : : :  135 504
Sum gjeld og egenkapital  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750  115 132  139 478  139 095  136 431  145 828
1  I perioden før 31.12.2004 er finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån vurdert til kostpris, mens urealisert gevinst/tap er inkludert i andre fordringer. Fra og med 31.12.2004 er finansobjektene vurdet til markedspris.
2  Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller