Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

1 Statens pensjonsfond - Norge. Balanse, etter finansobjekt. 31. desember 2005-31. desember 2010.1 Millioner kroner
  31.12.2005 30.06.2006 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010
Eiendeler                      
1. Bankinnskudd 1 245 2 208 3 220 5 580 1 104 3 468 1 692 1 901 2 100 2 651 5 607
1.1. Norges Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Forretningsbanker  745 1 458 2 270 4 580 1 104 2 668 1 548 1 124 2 100 2 651 5 607
1.3. Sparebanker  500  750  950 1 000 0  800  144  777 0 0 0
2. Sertifikater 4 536 1 455 2 273 3 496 2 895 3 233 1 940 0  347  147 0
3. Obligasjoner2 34 266 27 694 39 259 35 736 41 732 41 206 38 763 34 950 41 804 44 465 44 894
4. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 50 574 53 185 63 408 73 919 70 084 67 332 45 628 63 647 73 292 66 742 87 915
5. Utlån2 96 625  108 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Andre fordringer 4 102 2 345  957  353 1 749  324 1 631 1 297 1 207 1 127 1 062
7. Realkapital - - - - - - - - - - -
Sum eiendeler  191 348  195 106  109 117  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750  115 132  139 478
                       
Gjeld og egenkapital                      
Sum gjeld og egenkapital  191 348  195 106  109 117  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750  115 132  139 478
1  I perioden før 31.12.2004 er finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån vurdert til kostpris, mens urealisert gevinst/tap er inkludert i andre fordringer. Fra og med 31.12.2004 er finansobjektene vurdet til markedspris.
2  Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner.
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller