Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

1 Statens pensjonsfond - Norge. Balanse, etter finansobjekt. 31. desember 2004-31. desember 2009.1 Millioner kroner
  31.12.2004 30.06.2005 31.12.2005 30.06.2006 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009
Eiendeler                      
1. Bankinnskudd  988 2 881 1 245 2 208 3 220 5 580 1 104 3 468 1 692 1 901 2 100
1.1. Norges Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Forretningsbanker  392 2 131  745 1 458 2 270 4 580 1 104 2 668 1 548 1 124 2 100
1.3. Sparebanker  596  750  500  750  950 1 000 0  800  144  777 0
2. Sertifikater 3 919 3 392 4 536 1 455 2 273 3 496 2 895 3 233 1 940 0  347
3. Obligasjoner2 26 585 25 406 34 266 27 694 39 259 35 736 41 732 41 206 38 763 34 950 41 804
4. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 40 840 44 978 50 574 53 185 63 408 73 919 70 084 67 332 45 628 63 647 73 292
5. Utlån2 99 007  106 087 96 625  108 219 0 0 0 0 0 0 0
6. Andre fordringer 4 142 1 694 4 102 2 345  957  353 1 749  324 1 631 1 297 1 207
7. Realkapital - - - - - - - - - - -
Sum eiendeler  175 481  184 438  191 348  195 106  109 117  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750
                       
Gjeld og egenkapital                      
Sum gjeld og egenkapital  175 481  184 438  191 348  195 106  109 117  119 084  117 564  115 563 89 655  101 795  118 750
1  I perioden før 31.12.2004 er finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån vurdert til kostpris, mens urealisert gevinst/tap er inkludert i andre fordringer. Fra og med 31.12.2004 er finansobjektene vurdet til markedspris.
2  Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner.
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller