Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

2 Statens pensjonsfond - Norge. Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, etter debitorsektor. Millioner kroner
Debitorsektor Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
31.12.2005 30.06.2006 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2005 30.06.2006 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008
I alt 34 268 27 696 39 259 35 736 41 732 41 206 38 763 50 575 53 185 63 408 73 919 70 084 67 332 45 628
                             
Offentlig forvaltning 11 742 4 332 14 416 10 576 10 659 9 148 5 590 - - - - - - -
110. Stats- og trygdeforvaltningen 11 654 4 250 14 336 10 576 10 659 9 148 5 590 - - - - - - -
510. Fylkeskommuner 88 82 80 - - - - - - - - - - -
550. Kommuner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Finansielle foretak 17 200 17 312 18 293 14 361 17 765 19 141 20 692 4 550 5 243 6 472 5 858 5 843 3 225 1 451
190. Statlige låneinstitutt - - - - - - - - - - - - - -
210. Forretningsbanker og Postbanken 6 457 6 223 4 164 1 527 1 499  915 1 023 2 500 3 185 4 446 4 488 4 489 2 328 1 093
250. Sparebanker 6 780 6 692 8 751 8 181 12 142 14 462 15 398  237  134  142 17 - - -
310. Kredittforetak 3 963 4 397 5 378 4 653 3 764 2 575 3 219 - - - - - - -
370. Finansieringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
380. Verdipapirfond - - - - - - - - - - - - - -
390. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak - - - -  360  786  681 - - - - - - -
410. Livsforsikringsselskaper mv. - - - - -  403  372 1 813 1 924 1 884 1 353 1 354  897  357
470. Skadeforsikringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
490. Finansielle hjelpeforetak - - - - - - - - - - - - - -
                             
Ikke-finansielle foretak 5 350 6 026 6 550 6 786 6 440 6 176 5 159 32 908 35 968 43 314 54 590 50 855 51 284 35 054
610. Statens forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
630. Statlig eide foretak 1 496 1 831 2 418 1 760 1 507 2 036 1 773 9 302 12 303 13 461 17 010 16 253 19 074 14 253
660. Kommunal forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
680. Selvstendige kommuneforetak 1 082 1 170 1 029 1 090 1 167 1 363 1 268 - - - - - - -
710. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 2 772 3 025 3 103 3 936 3 766 2 777 2 118 23 606 23 665 29 853 37 580 34 602 32 210 20 801
740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Husholdninger mv. -24 26 - - - - - - - - - - - -
760. Personlige foretak mv. - - - - - - - - - - - - - -
770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
790. Personlig næringsdrivende - - - - - - - - - - - - - -
810. Lønnstakere o.l. - - - - - - - - - - - - - -
890. Ufordelt sektor -24 26 - - - - - - - - - - - -
                             
Utlandet - - - 4 013 6 868 6 740 7 322 13 117 11 974 13 622 13 471 13 386 12 824 9 124
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller