Statistisk sentralbyrå


Folketrygdfondets balanse

2   Folketrygdfondet. Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, etter debitorsektor. Millioner kroner
Debitorsektor Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
31.12.1998 30.06.1999 31.12.1999 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 31.12.2001 31.12.1998 30.06.1999 31.12.1999 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 31.12.2001
I alt 36 385 32 333 30 459 27 826 27 539 28 147 25 783 12 145 12 824 13 603 14 933 15 218 16 006 19 682
                             
Offentlig forvaltning 12 818 11 578 10 078 9 414 8 560 8 840 7 424 - - - - - - -
110. Stats- og trygdeforvaltningen 10 796 10 039 9 387 8 901 8 323 8 606 7 190 - - - - - - -
510. Fylkeskommuner 199 199 199 199 199 199 199 - - - - - - -
550. Kommuner 1 823 1 340 492 314 38 35 35 - - - - - - -
                             
Finansielle foretak 18 057 15 340 14 870 13 088 13 652 13 854 13 186 1 892 1 943 1 872 1 803 1 394 1 384 1 454
190. Statlige låneinstitutt - 542 542 542 542 - - - - - - - - -
210. Forretningsbanker og Postbanken 10 154 6 702 6 416 4 865 4 670 4 287 3 830 1 342 1 393 962 962 553 543 613
250. Sparebanker 4 436 4 818 4 686 4 300 4 846 5 380 5 075 - - 360 291 291 291 291
310. Kredittforetak 3 227 3 038 2 980 3 135 3 348 3 941 4 035 - - - - - - -
370. Finansieringsselskaper 240 240 - - - - - - - - - - - -
380. Verdipapirfond - - - - - - - - - - - - - -
390. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak - - - - - - - 550 550 550 550 550 550 550
410. Livsforsikringsselskaper mv. - - 246 246 246 246 246 - - - - - - -
470. Skadeforsikringsselskaper - - -   - - - - - - - - - -
490. Finansielle hjelpeforetak - - - - - - - - - - - - - -
                             
Ikke-finansielle foretak 5 510 5 415 5 511 5 324 5 327 5 453 5 173 9 359 9 625 9 922 11 055 11 641 12 194 14 295
610. Statens forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
630. Statlig eide foretak r847 r901 1 099 1 046 1 005 778 500 984 1 787 1 974 1 996 1 994 1 988 3 020
660. Kommunal forretningsdrift 502 383 282 145 89 87 86 - - - - - - -
680. Selvstendige kommuneforetak 456 225 269 207 460 518 259 - - - - - - -
710. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 3 705 3 906 3 861 3 926 3 773 4 070 4 328 8 375 7 838 7 948 9 059 9 647 10 206 11 275
740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Husholdninger mv. - - - - - - - - - - - - - -
760. Personlige foretak mv. - - - - - - - - - - - - - -
770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
790. Personlig næringsdrivende - - - - - - - - - - - - - -
810. Lønnstakere o.l. - - - - - - - - - - - - - -
890. Ufordelt sektor - - - - - - - - - - - - - -
                             
Utlandet - - - - - - - 894 1 256 1 809 2 075 2 183 2 428 3 933

Standardtegn i tabeller