Statistisk sentralbyrå


Folketrygdfondets balanse

1   Folketrygdfondet. Balanse, etter finansobjekt. 31. desember 1996 - 31. desember 2001.1 Millioner kroner
  31.12.1996 30.06.1997 31.12.1997 30.06.1998 31.12.1998 30.06.1999 31.12.1999 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 31.12.2001
Eiendeler                      
1. Bankinnskudd 707 154 77 50 234 1 663 922 91 588 55 53
1.1. Norges Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Forretningsbanker 575 154 77 50 234 1 663 922 91 588 55 53
1.3. Sparebanker 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sertifikater 5 445 5 404 2 239 2 219 1 039 4 189 5 280 8 131 6 939 7 600 5 564
3. Obligasjoner 34 353 35 863 36 998 37 546 36 385 32 333 30 459 27 824 27 536 28 146 25 783
4. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 8 692 9 030 10 226 10 778 12 145 12 824 13 603 14 934 15 219 16 007 19 683
5. Utlån 41 644 44 639 48 577 51 965 55 087 59 190 61 887 59 190 69 833 72 152 75 643
6. Andre fordringer2 11 679 13 331 12 984 10 722 6 352 6 875 8 407 7 487 8 248 5 505 6 966
7. Realkapital 2 - 1 - 4 - 4 - 4 - -
Sum eiendeler 102 522 108 421 111 102 113 280 111 246 117 074 120 562 117 657 128 367 129 465 133 692
                       
Gjeld og egenkapital                      
Sum gjeld og egenkapital 102 522 108 421 111 102 113 280 111 246 117 074 120 562 117 657 128 367 129 465 133 692
1  Finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån er vurdert til kostpris.
2  Urealiserte gevinster/-tap er inkludert i Andre fordringer.
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller