Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

14   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året og sysselsette i veka 29. oktober-4. november, etter kjønn, alder og næring. 2001
  Personar sysselsette minst 100 timar i året Sysselsette i veka 29. oktober-4. november Differanse mellom sysselsette minst 100 timar i året og sysselsette i veka 29. oktober-4. november
  Absolutte tal Prosent
I alt 2 442 347 2 275 000  167 347 7,4
         
Kjønn        
Menn 1 296 877 1 208 839 88 038 7,3
Kvinner 1 145 470 1 066 161 79 309 7,4
         
Alder        
16-19 år  125 726 97 638 28 088 28,8
20-24 år  236 479  205 691 30 788 15,0
25-39 år  872 892  829 506 43 386 5,2
40-54 år  806 284  778 643 27 641 3,5
55-66 år  359 269  334 465 24 804 7,4
67-74 år 41 697 29 057 12 640 43,5
         
Næring        
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske  101 218 85 194 16 024 18,8
11 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tj. 29 448 29 318  130 0,4
10, 12-37 Industri og bergverksdrift  319 256  298 213 21 043 7,1
40-41 Kraft- og vassforsyning 18 522 17 058 1 464 8,6
45 Byggje- og anleggsverksemd  159 157  152 191 6 966 4,6
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd  440 582  413 264 27 318 6,6
60-64 Transport og kommunikasjon  178 690  166 234 12 456 7,5
65-67 Finansiell tenesteyting 49 213 47 560 1 653 3,5
70-74 Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift  243 599  234 802 8 797 3,7
75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring  194 976  171 896 23 080 13,4
80 Undervisning  187 118  175 358 11 760 6,7
85 Helse- og sosialtenester  411 728  383 305 28 423 7,4
90-99 Andre sosiale og personlege tenester 92 020 86 365 5 655 6,5
Uoppgitt 16 820 14 242 2 578 18,1

Standardtegn i tabeller