Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

6   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, i alt og elevar1 /studentar2, etter arbeidstid i året og næring. 2001. Absolutte tal og prosent
  I alt Av dette I alt Av dette
  Elevar Studentar Elevar Studentar
  Absolutte tal Prosent
I alt 2 442 347 96 345  167 941  100,0  100,0  100,0
             
Arbeidstid i året            
100-499 timar  306 320 68 858 54 658 12,5 71,5 32,5
500-999 timar  338 351 16 264 41 902 13,9 16,9 25,0
1 000-1 299 timar  240 224 4 093 17 042 9,8 4,2 10,1
1 300 timar og meir 1 557 452 7 130 54 339 63,8 7,4 32,4
             
Næring            
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske  101 218 8 681 3 516 4,1 9,0 2,1
11 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tj. 29 448  223 1 074 1,2 0,2 0,6
10, 12-37 Industri og bergverksdrift  319 256 9 842 10 307 13,1 10,2 6,1
40-41 Kraft- og vassforsyning 18 522  556  785 0,8 0,6 0,5
45 Byggje- og anleggsverksemd  159 157 4 056 2 741 6,5 4,2 1,6
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd  440 582 42 163 33 343 18,0 43,8 19,9
60-64 Transport og kommunikasjon  178 690 4 357 7 793 7,3 4,5 4,6
65-67 Finansiell tenesteyting 49 213  313 4 542 2,0 0,3 2,7
70-74 Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift  243 599 6 948 18 474 10,0 7,2 11,0
75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring  194 976 3 739 18 402 8,0 3,9 11,0
80 Undervisning  187 118 1 815 20 808 7,7 1,9 12,4
85 Helse- og sosialtenester  411 728 8 842 38 467 16,9 9,2 22,9
90-99 Andre sosiale og personlege tenester 92 020 4 371 7 048 3,8 4,5 4,2
Uoppgitt 16 820  439  641 0,7 0,5 0,4
1  Elevar ved vidaregåande skolar og folkehøgskolar. Lærlingar er ikkje rekna med.
2  Studentar ved høgskolar og universitet.

Standardtegn i tabeller