Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

5   Elevar1 og studentar2 16-74 år i alt og som er sysselsette minst 100 timar i året, etter kjønn, alder og skoleslag. 2001. Absolutte tal og prosent
  I alt Av dette: sysselsette minst 100 timar i året
  I alt Menn Kvinner Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  377 324  166 478  210 846  264 286  112 632  151 654 70,0 67,7 71,9
                   
Alder                  
16 år 49 581 25 298 24 283 15 002 7 668 7 334 30,3 30,3 30,2
17 år 47 939 24 353 23 586 23 184 11 369 11 815 48,4 46,7 50,1
18 år 38 075 17 841 20 234 26 284 11 516 14 768 69,0 64,5 73,0
19 år 19 148 7 271 11 877 14 946 5 156 9 790 78,1 70,9 82,4
20 år 18 839 7 206 11 633 16 426 6 234 10 192 87,2 86,5 87,6
21-24 år 72 279 31 912 40 367 62 872 27 573 35 299 87,0 86,4 87,4
25-29 år 51 802 23 693 28 109 42 465 20 093 22 372 82,0 84,8 79,6
30-34 år 26 852 11 063 15 789 20 692 8 903 11 789 77,1 80,5 74,7
35 år og over 52 809 17 841 34 968 42 415 14 120 28 295 80,3 79,1 80,9
                   
Skoleslag                  
Folkehøgskolar 5 211 1 831 3 380 3 477 1 047 2 430 66,7 57,2 71,9
Vidaregåande skolar  177 373 86 275 91 098 92 868 43 493 49 375 52,4 50,4 54,2
Høgskolar  115 031 42 021 73 010 99 628 36 779 62 849 86,6 87,5 86,1
Universitet 79 709 36 351 43 358 68 313 31 313 37 000 85,7 86,1 85,3
1  Elevar ved vidaregåande skolar og folkehøgskolar. Lærlingar er ikkje rekna med.
2  Studentar ved høgskolar og universitet.

Standardtegn i tabeller