Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

4   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, etter kjønn, arbeidstid i året, næring og sektor. 2001. Prosent
  Menn Kvinner
  I alt Arbeidstid i året I alt Arbeidstid i året
  100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir 100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir
    Prosent Prosent
I alt 1 296 877 10,2 10,1 7,3 72,3 1 145 470 15,2 18,1 12,7 54,1
                     
Næring                    
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 73 826 13,3 16,5 3,7 66,6 27 392 26,6 22,4 6,1 44,9
11 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tj. 23 852 2,8 3,8 6,7 86,8 5 596 5,6 9,0 14,4 70,9
10, 12-37 Industri og bergverksdrift  237 440 8,4 8,0 7,3 76,4 81 816 14,5 15,9 11,6 58,0
40-41 Kraft- og vassforsyning 14 580 6,6 6,8 3,2 83,3 3 942 14,2 12,4 10,0 63,4
45 Byggje- og anleggsverksemd  145 061 7,4 8,6 6,2 77,8 14 096 17,7 16,5 11,9 53,9
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd  216 818 14,9 12,6 7,9 64,6  223 764 24,2 23,1 13,0 39,7
60-64 Transport og kommunikasjon  128 011 8,5 9,2 8,2 74,0 50 679 11,9 14,9 11,8 61,3
65-67 Finansiell tenesteyting 23 618 4,8 4,6 7,1 83,6 25 595 5,8 9,8 9,2 75,1
70-74 Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift  144 778 10,9 10,9 9,6 68,6 98 821 16,2 17,3 11,7 54,8
75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring  104 009 8,4 8,9 7,4 75,3 90 967 14,6 14,9 9,8 60,7
80 Undervisning 64 431 5,8 8,7 6,4 79,2  122 687 7,7 16,4 12,8 63,1
85 Helse- og sosialtenester 71 762 15,6 11,8 8,6 64,0  339 966 11,7 17,3 15,1 55,9
90-99 Andre sosiale og personlege tenester 40 739 14,6 11,2 6,6 67,6 51 281 19,4 19,9 10,8 49,9
Uoppgitt 7 952 9,8 25,0 4,7 60,5 8 868 11,6 32,5 7,8 48,0
                     
Sektor                    
Statleg forvaltning 86 531 5,1 6,0 5,2 83,7 67 380 7,0 10,4 8,5 74,2
Fylkeskommunal forvaltning 36 120 7,2 7,8 5,7 79,3 88 847 7,4 13,4 13,2 66,0
Kommunal forvaltning 94 411 11,7 11,0 7,7 69,5  335 490 12,6 18,3 14,9 54,1
Privat sektor og offentlege foretak 1 079 815 10,6 10,5 7,5 71,4  653 753 18,4 19,3 11,8 50,4

Standardtegn i tabeller