Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

3   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, etter arbeidstid i året, næring og sektor. 2001. Absolutte tal og prosent
  Arbeidstid i året
  I alt 100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir I alt 100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir
  Absolutte tal Prosent
I alt 2 442 347  306 320  338 351  240 224 1 557 452  100,0 12,5 13,9 9,8 63,8
                     
Næring                    
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske  101 218 17 078 18 312 4 372 61 456  100,0 16,9 18,1 4,3 60,7
11 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tj. 29 448  971 1 403 2 402 24 672  100,0 3,3 4,8 8,2 83,8
10, 12-37 Industri og bergverksdrift  319 256 31 721 32 059 26 754  228 722  100,0 9,9 10,0 8,4 71,6
40-41 Kraft- og vassforsyning 18 522 1 520 1 485  866 14 651  100,0 8,2 8,0 4,7 79,1
45 Byggje- og anleggsverksemd  159 157 13 257 14 797 10 658  120 445  100,0 8,3 9,3 6,7 75,7
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd  440 582 86 397 79 167 46 044  228 974  100,0 19,6 18,0 10,5 52,0
60-64 Transport og kommunikasjon  178 690 16 911 19 393 16 513  125 873  100,0 9,5 10,9 9,2 70,4
65-67 Finansiell tenesteyting 49 213 2 611 3 604 4 026 38 972  100,0 5,3 7,3 8,2 79,2
70-74 Forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift  243 599 31 815 32 850 25 507  153 427  100,0 13,1 13,5 10,5 63,0
75 Offentleg administrasjon og forsvar, sosialforsikring  194 976 22 052 22 792 16 605  133 527  100,0 11,3 11,7 8,5 68,5
80 Undervisning  187 118 13 182 25 666 19 857  128 413  100,0 7,0 13,7 10,6 68,6
85 Helse- og sosialtenester  411 728 51 100 67 204 57 322  236 102  100,0 12,4 16,3 13,9 57,3
90-99 Andre sosiale og personlege tenester 92 020 15 894 14 743 8 232 53 151  100,0 17,3 16,0 8,9 57,8
Uoppgitt 16 820 1 811 4 876 1 066 9 067  100,0 10,8 29,0 6,3 53,9
                     
Sektor                    
Statleg forvaltning  153 911 9 084 12 183 10 215  122 429  100,0 5,9 7,9 6,6 79,5
Fylkeskommunal forvaltning  124 967 9 179 14 747 13 738 87 303  100,0 7,3 11,8 11,0 69,9
Kommunal forvaltning  429 901 53 347 71 925 57 377  247 252  100,0 12,4 16,7 13,3 57,5
Privat sektor og offentlege foretak 1 733 568  234 710  239 496  158 894 1 100 468  100,0 13,5 13,8 9,2 63,5

Standardtegn i tabeller