Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

1   Personar 16-74 år, i alt og sysselsette minst 100 timar i året, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. 2001. Absolutte tal og prosent
  I alt Personar sysselsette minst 100 timar i året
  I alt Menn Kvinner Absolutte tal Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 3 211 032 1 618 492 1 592 540 2 442 347 1 296 877 1 145 470 76,1 80,1 71,9
                   
Alder                  
16-19 år  213 189  109 519  103 670  125 726 64 122 61 604 59,0 58,5 59,4
20-24 år  272 553  138 373  134 180  236 479  123 297  113 182 86,8 89,1 84,4
25-39 år 1 005 669  512 159  493 510  872 892  463 651  409 241 86,8 90,5 82,9
40-54 år  931 041  474 518  456 523  806 284  423 443  382 841 86,6 89,2 83,9
55-66 år  530 284  264 235  266 049  359 269  195 991  163 278 67,8 74,2 61,4
67-74 år  258 296  119 688  138 608 41 697 26 373 15 324 16,1 22,0 11,1
                   
Utdanningsnivå                  
Grunnskolenivå  544 910  259 358  285 552  279 164  153 733  125 431 51,2 59,3 43,9
Vidaregåande-skole-nivå1 1 837 634  956 325  881 309 1 457 972  793 953  664 019 79,3 83,0 75,3
Universitets- og høgskolenivå, kort2  587 079  253 902  333 177  518 234  226 697  291 537 88,3 89,3 87,5
Universitets- og høgskolenivå, lang3  159 816  107 653 52 163  146 476 98 928 47 548 91,7 91,9 91,2
Uoppgitt eller inga fullført utdanning 81 593 41 254 40 339 40 501 23 566 16 935 49,6 57,1 42,0
1  Medrekna nivået 'Påbygging til vidaregåande utdanning' som omfattar utdanningar som byggjer på vidaregåande skole, men som ikkje er godkjende som høgare utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfattar høgare utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfattar utdanningar på meir enn 4 år, samt forskarutdanning.

Standardtegn i tabeller